LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Des de fa diverses temporades d’hivern, Météo France realitza el butlletí del perill d’allaus per Andorra a escala de massís a través de les observacions nivometeorològiques realitzades a les 7 estacions d’esquí d’Andorra.
LesLleis.com

Aquesta informació presa per les estacions d’esquí constitueix una font d’informació primària i bàsica per modelitzar el mantell nival per part de Météo France. Tot i així, la informació que facilita la modelització numèrica no sempre reflexa, amb la immediatesa i realitat local que es requereix, les condicions reals del mantell nival.

L’any 2015, amb l’adscripció del Servei meteorològic nacional a l’OECC (Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic), es van licitar i contractar els treballs per a la realització de les observacions nivometeorològiques complementaries en zones d’alta muntanya necessàries per permetre l’elaboració d’un butlletí de perill d’allaus a nivell local i detallat per les zones nord, centre i sud del Principat d’Andorra. Aquestes observacions tenen en compte l’evolució del mantell nival al llarg d’un recorregut de muntanya; l’estat, les variacions meteorològiques del dia de l’observació i el seu efecte sobre el mantell nival; la realització d’un sondatge, d’un perfil estratigràfic i dels testos d’estabilitat més adients segons les característiques del mantell nival per tal d’estudiar l’estabilitat de la cobertura nivosa de la muntanya, segons el bon criteri dels observadors; i l’observació de les allaus observades amb l’objectiu d’aportar el màxim d’informació als tècnics redactors del butlletí de perill d’allaus.

Pels fets exposats i després de valorar que el Cos de Banders, assumís aquesta tasca, durant la temporada d’hivern 2016, un equip de 6 efectius ja han col·laborat amb l’OECC.

Inicialment, es va rebre formació teòrica i pràctica; també s’han realitzat al llar de tota la temporada 2016-2017, un seguit de sortides sobre el terreny per rebre els coneixements necessaris per a poder realitzar i obtenir aquesta informació d’una forma precisa i poder-la transmetre a l’OECC pels efectes escaients.

Per la tasca esmentada, es creu oportú assignar un complement salarial a cada efectiu; no obstant, aquest complement, únicament es percebrà a partir de la temporada 2017-2018 i quan l’efectiu hagi realitzat el servei i la informació facilitada estigui validada per l’OECC.

Amb un sistema de compensació per sortida realitzada, en un futur es poden ampliar les observacions.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió de 25 d’octubre del 2017, ha aprovat aquest Decret:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.