LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Exposició de motius

La Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra constitueix la base del procés d’homologació del nostre ordenament jurídic als principis vigents en matèria d’assegurances en l’àmbit internacional –per exemple, els Insurance Core Principles (ICP) emesos per la International Association of Insurance Supervisors (IAIS)– i especialment en el marc de la Unió Europea (Solvència II).

D’acord amb el que disposa l’article 9.1.b de la Llei 12/2017, un dels criteris per exercir la funció de supervisió del sector de les assegurances és la proporcionalitat. Efectivament, el precepte estableix que la supervisió que dugui a terme l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances –Autoritat Financera Andorrana (AFA) a partir de l’entrada en vigor de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig– “ha de ser, en tot moment, proporcional al volum, la naturalesa i les característiques de les entitats i les situacions objecte de supervisió”.

A aquest efecte, aquest Decret aprova un reglament de desenvolupament de la Llei 12/2017, la finalitat principal del qual és establir un règim adaptat a les necessitats i peculiaritats de certes delegacions de companyies d’assegurances domiciliades fora del Principat d’Andorra que compleixin els requisits que s’especificaran al llarg d’aquest Reglament.

Com podrà observar-se examinant els preceptes del Reglament, no es pretén disminuir el grau o la qualitat de la supervisió sobre les delegacions que puguin acollir-se al nou règim que s’estableix. Ben al contrari, es vol establir un règim més adequat i eficient garantint, en tot moment, un adequat nivell de risc respecte del sector de les assegurances andorrà i la correcta protecció dels prenedors i assegurats, així com de qualsevol altre actor del sector, i l’exercici efectiu, per part de l’AFA, de les seves funcions de supervisió.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 8 de maig del 2019,

Decreta
Article únic

A l’empara del que disposa la disposició final quarta de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, s’aprova el Reglament de desenvolupament de la dita Llei, en virtut del qual s’estableix un règim de supervisió simplificada per a les delegacions al Principat d’Andorra de les companyies d’assegurances estrangeres que compleixin determinats requisits, que entrarà en vigor el dia 1 de juliol del 2019.

Reglament de desenvolupament de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra per a certes delegacions al Principat d’Andorra
Article 1. Definicions

Als efectes del que disposa aquest Reglament, són aplicables les definicions establertes per l’article 6 de la Llei 12/2017 i addicionalment les següents:
LesLleis.com

1. AFA: Autoritat Financera Andorrana.
2. Delegació susceptible de supervisió simplificada: la delegació, tal com es defineix a l’apartat dotzè de l’article 6 de la Llei 12/2017, que compleixi els requisits establerts per l’article 2 d’aquest Reglament, declarant-ho així una resolució del director general de l’AFA.
3. Entitat de què depengui la delegació: l’entitat asseguradora domiciliada fora del Principat d’Andorra respecte de la qual la delegació constitueixi el seu establiment permanent secundari al Principat d’Andorra.
4. Llei 12/2017: Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
5. Riscos de la delegació: seran els riscos respecte dels quals el Principat d’Andorra sigui l’estat de localització del risc o l’estat del compromís.
6. Solvència II: Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, sobre assegurança de vida, accés a l’activitat d’assegurança i reassegurança i el seu exercici (Solvència II).
7. Volum de primes brutes imputables a la delegació: serà igual al volum de primes mediades per la delegació sense deducció de qualsevol despesa que la delegació hagi d’abonar per fer front als riscos assumits.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.