LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra
 Avís
Aquest text ha estat modificat per:

  • Decret 558/2022, del 22-12-20222, de modificació del Decret 177/2021, del 26 de maig, d’aprovació del Reglament de les capacitacions professionals de seguretat i qualitat industrial.
Aquesta modificació entra en vigor el 29/12/2022.
Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.

Decret 177/2021, del 26 de maig del 2021


Decret 177/2021, del 26-5-2021, d’aprovació del Reglament de les capacitacions professionals de seguretat i qualitat industrial.

Exposició de motius

La Llei de seguretat i qualitat industrial està desenvolupada per diversos reglaments que regulen els diferents tipus d’instal·lacions. Aquests reglaments també estableixen una sèrie de requisits que han de complir els instal·ladors capacitats per dur a terme i declarar les instal·lacions, entre els quals es troba en molts casos el fet de disposar d’un carnet professional. Concretament, en els reglaments que desenvolupen la Llei es defineixen els carnets professionals de molt baixa tensió, de baixa tensió, de manipulador d’explosius, de gas i d’instal·lacions d’hidrocarburs líquids.

El departament competent en matèria de seguretat industrial és el responsable d’atorgar aquestes capacitacions. Recau sobre el dit departament vetllar per la qualificació professional i tècnica dels instal·ladors habilitats dels sectors implicats. Actualment, s’ha detectat la necessitat de millorar aquests aspectes per assegurar la seguretat de les instal·lacions i millorar la qualitat del servei prestat, per diversos motius.

En primer lloc, la complexitat de les instal·lacions actualment ha augmentat degut a l’avenç de l’electrònica, la domòtica, els sistemes de control automàtics i la tecnologia en general emprada en les instal·lacions. Aquesta circumstància obliga a exigir als instal·ladors més coneixements per tenir un nivell suficient i dignificar els sectors professionals.

En segon lloc, existeixen diferents tipus de formacions tècniques que proporcionen els coneixements necessaris per accedir a l’ofici d’instal·lador. Per tant, l’interessat ha d’aconseguir les competències tècniques i pràctiques mitjançant els estudis acadèmics corresponents. Aquestes formacions acadèmiques poden proporcionar les competències exigides en aquest Reglament per atorgar les diferents capacitacions tècniques d’una manera molt més completa i encertada que les proporcionades mitjançant les formacions oficials impartides actualment. Això permet, alhora, d’avaluar el candidat i pressuposar els seus coneixements tècnics, de manera que tan sols queda proporcionar els coneixements necessaris sobre les qüestions més administratives i legislatives aplicables al país, en el cas que les dites formacions no ho tinguin inclòs en el pla d’estudis de la formació rebuda quan es puguin cursar al país.

En tercer lloc, cal buscar homogeneïtzar els requisits amb els dels països de la UE. Aquesta homogeneïtzació pot facilitar en un futur el reconeixement de les capacitats dels instal·ladors nacionals respecte als dels altres països, i per tant que les empreses andorranes puguin tenir menys entrebancs a l’hora de plantejar-se treballar fora de les fronteres del país.

Una de les novetats del Reglament és que es reparteixen de manera més lògica les responsabilitats quant a la gestió del carnet professional: el Reglament responsabilitza l’operari pel que fa a l’obtenció i el manteniment en vigor del certificat d’aptitud, que és el document que el reconeix apte per obtenir el carnet professional, mentre que l’empresa és la responsable de sol·licitar i gestionar el carnet professional, que dona accés a l’operari a declarar instal·lacions en nom seu.

El Reglament es divideix en tres capítols. En el primer capítol, el Reglament defineix de manera general el seu objectiu i presenta els procediments que es pretenen regular.

També defineix els diferents tipus de treballadors tècnics d’una empresa instal·ladora i estableix unes ràtios de treballadors que no s’han de sobrepassar respecte als tècnics que tenen més coneixements o més responsabilitats. D’aquesta manera, es pretén garantir que els tècnics responsables dels treballs puguin realment tenir el control del que efectuen els tècnics subordinats.

En el segon capítol, el Reglament regula tot el que està relacionat amb els certificats d’aptitud. S’estableix que les convocatòries al curs i l’examen han de ser publicades al BOPA per garantir-ne la publicitat.

Es defineixen també de manera concreta els requisits que han de complir els candidats per obtenir un certificat d’aptitud, el nivell acadèmic mínim i la llista de competències que han de demostrar.

En tots els casos, cal cursar una formació corresponent a les qüestions més administratives i legislatives nacionals, que es valida mitjançant una prova o examen. El Reglament estableix que tant aquesta formació com l’examen són competència del departament encarregat de la seguretat industrial, que finalment emet una resolució per acreditar si el candidat és apte o no.

El Reglament també obliga a dur a terme cursos de reciclatge per garantir un nivell òptim en cadascun dels sectors professionals.

També preveu un certificat d’aptitud sènior, que permet distingir els tècnics que ja tenen el carnet professional abans de l’entrada en vigor del Reglament o que hagin efectuat el curs oficial previst abans de l’entrada en vigor del Reglament.

Finalment, queden establerts en el Reglament els motius pels quals es perd el certificat d’aptitud.

El capítol 3 regula el carnet professional. Es manté el format d’un únic carnet professional, en el qual s’engloben totes les categories professionals, i es regula el seu contingut. El Reglament introdueix canvis importants en la sol·licitud i la gestió del carnet professional.

Amb aquest Reglament es modifica qui sol·licita el carnet professional i es traspassa aquesta potestat a l’empresa i no al treballador, si bé requereix el consentiment del treballador. Aquest carnet no té caducitat i és vàlid fins que l’empresa o el treballador manifestin la voluntat de donar-lo de baixa, o bé fins que el departament competent en matèria de seguretat industrial el retiri de manera motivada, ja sigui per sanció o per la pèrdua del certificat d’aptitud del treballador.

El Reglament estableix també les regles perquè les empreses amb personal de manteniment en la seva plantilla puguin sol·licitar igualment un carnet professional limitat, que dona dret a dur a terme només el manteniment i la declaració d’instal·lacions pròpies de l’empresa.

La disposició addicional preveu que els treballadors que en el moment de l’entrada en vigor del Reglament treballin en el sector com a tècnics instal·ladors però no disposin de les competències per obtenir el certificat d’aptitud puguin obtenir el certificat d’aptitud sènior cursant els cursos oficials i els exàmens previstos amb anterioritat a la publicació del Reglament.

Les disposicions transitòries primera i segona estableixen els terminis en els quals les persones en possessió d’un carnet professional vigent o del diploma de capacitació professional expedits en els cursos oficials abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament poden demanar la convalidació.

Finalment, la disposició transitòria tercera fixa un termini de cinc anys perquè les empreses puguin aconseguir les ràtios de treballadors que estableix el Reglament.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del 26 de maig del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de les capacitacions professionals de seguretat i qualitat industrials, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Capítol primer. Generalitats

Article 1. Objecte

1. Mitjançant aquest Reglament es regula l’obtenció i la renovació dels certificats d’aptitud i les capacitacions professionals relacionats amb les instal·lacions regulades pel departament encarregat de la seguretat i qualitat industrial (d’ara en endavant, “departament competent”). L’objectiu és la millora de la qualificació professional i tècnica en els sectors professionals implicats i, consegüentment, la millora de la qualitat del servei prestat.

2. Per fer-ho, aquest Reglament defineix els procediments següents:

a) El procediment d’obtenció, de renovació i de pèrdua del certificat d’aptitud.
b) El procediment d’obtenció i de pèrdua del carnet professional, que atorga la capacitació professional.


3. Tot i que es fixa el nivell acadèmic mínim i les competències mínimes exigibles per poder aspirar a obtenir un certificat d’aptitud, no és objecte d’aquest Reglament la regulació de les titulacions professionals o acadèmiques concretes que ho permeten.
Article 2. Àmbit d’aplicació i competències

Aquest Reglament és aplicable als professionals que prestin els seus serveis per efectuar les activitats següents que requereixin disposar de les categories professionals descrites a l’annex, d’acord amb els requisits que estableixin els reglaments específics aplicables en cada cas:

1. Realització, reparació, modificació, ampliació o manteniment d’instal·lacions.

2. Fabricació, reparació, modificació, instal·lació o manteniment d’aparells o equips.

3. Fabricació, reparació, modificació, instal·lació o manipulació de productes.

4. Conducció o ús d’aparells, equips o màquines.
Article 3. Procediment per a l’obtenció de la capacitació professional

1. Un operari obté la capacitació professional en un tipus d’instal·lació o en la manipulació d’un producte quan disposa d’un certificat d’aptitud vinculat al sector concernit.

2. La capacitació professional dona accés a poder disposar del carnet professional que permet a l’operari la declaració o el registre de les instal·lacions o les activitats de l’empresa, així com, si és el cas, l’ús o la conducció dels equips i màquines del sector que abasta el carnet, dintre dels límits que cada reglament específic li confereix.

3. El procediment per a l’obtenció de la capacitació professional és el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.