LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 26 de maig del 2021, de les capacitacions professionals de seguretat i qualitat industrial (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Generalitats

Article 1. Objecte

1. Mitjançant aquest Reglament es regula l’obtenció i la renovació dels certificats d’aptitud i les capacitacions professionals relacionats amb les instal·lacions regulades pel departament encarregat de la seguretat i qualitat industrial (d’ara en endavant, “departament competent”). L’objectiu és la millora de la qualificació professional i tècnica en els sectors professionals implicats i, consegüentment, la millora de la qualitat del servei prestat.

2. Per fer-ho, aquest Reglament defineix els procediments següents:

a) El procediment d’obtenció, de renovació i de pèrdua del certificat d’aptitud.
b) El procediment d’obtenció i de pèrdua del carnet professional, que atorga la capacitació professional.


3. Tot i que es fixa el nivell acadèmic mínim i les competències mínimes exigibles per poder aspirar a obtenir un certificat d’aptitud, no és objecte d’aquest Reglament la regulació de les titulacions professionals o acadèmiques concretes que ho permeten.
Article 2. Àmbit d’aplicació i competències

Aquest Reglament és aplicable als professionals que prestin els seus serveis per efectuar les activitats següents que requereixin disposar de les categories professionals descrites a l’annex, d’acord amb els requisits que estableixin els reglaments específics aplicables en cada cas:

1. Realització, reparació, modificació, ampliació o manteniment d’instal·lacions.

2. Fabricació, reparació, modificació, instal·lació o manteniment d’aparells o equips.

3. Fabricació, reparació, modificació, instal·lació o manipulació de productes.

4. Conducció o ús d’aparells, equips o màquines.
Article 3. Procediment per a l’obtenció de la capacitació professional

1. Un operari obté la capacitació professional en un tipus d’instal·lació o en la manipulació d’un producte quan disposa d’un certificat d’aptitud vinculat al sector concernit.

2. La capacitació professional dona accés a poder disposar del carnet professional que permet a l’operari la declaració o el registre de les instal·lacions o les activitats de l’empresa, així com, si és el cas, l’ús o la conducció dels equips i màquines del sector que abasta el carnet, dintre dels límits que cada reglament específic li confereix.

3. El procediment per a l’obtenció de la capacitació professional és el següent:

a) Convocatòria, mitjançant un edicte al BOPA, del curs i de l’examen, per part del departament competent.
b) Presentació de les sol·licituds per a l’obtenció del certificat d’aptitud al Servei de Tràmits, per part dels candidats.
c) Formació.
d) Proves i exàmens.
e) Atorgament de la resolució amb el resultat de l’examen.


4. Posteriorment l’empresa pot sol·licitar el carnet professional per als candidats que han superat l’examen.
Article 4. Tipus de tècnics en una empresa instal·ladora

1. Amb independència de la Classificació Nacional d’Ocupació que pugui tenir el treballador, a continuació es defineixen els tipus de treballadors tècnics, en funció de les capacitacions professionals que es regulen en aquest Reglament:

a) Tècnic amb carnet: són els treballadors per a qui l’empresa ha sol·licitat el carnet professional. L’empresa ha de tenir en tots els casos com a mínim un tècnic amb carnet permanentment en plantilla i, en general, com a mínim tants com siguin necessaris per respectar les ràtios que es detallen a continuació.
El tècnic amb carnet ha d’estar contractat a jornada completa i és el responsable dels treballs que s’efectuïn a l’empresa, i més concretament dels treballs que declari o registri al departament competent.
b) Tècnic amb certificat: l’empresa pot contractar amb la qualificació de tècnic amb certificat treballadors amb certificat d’aptitud però sense carnet professional. Aquests operaris han d’estar sota les ordres i la supervisió d’un tècnic amb carnet.
Es limita la ràtio a un màxim de cinc tècnics amb certificat per cada tècnic amb carnet.
c) Tècnic sense certificat: l’empresari pot contractar un treballador que pot no tenir el certificat d’aptitud, ni cap tipus d’estudis o coneixements en el sector, amb la qualificació de tècnic sense certificat.
L’empresari ha de formar aquest tècnic de manera específica i s’ha d’assegurar, sota la seva responsabilitat, que disposa de les habilitats i dels coneixements necessaris per poder executar les tasques encomanades seguint les regles de l’art i complint amb les condicions perquè la instal·lació executada sigui segura. Els tècnics sense certificat han d’estar sota les ordres i la supervisió d’un tècnic amb certificat, que és el responsable dels treballs efectuats.
Els tècnics sense certificat només poden assistir un tècnic amb certificat i han de treballar conjuntament amb ell. Només poden efectuar sols treballs repetitius que no requereixin decisions tècniques i sempre seguint les instruccions del tècnic amb certificat, que ha de fer els controls pertinents periòdics per vigilar l’execució dels treballs.
Es limita la ràtio de tècnics sense certificat a dos per cada tècnic amb certificat. Els tècnics amb carnet només poden tenir dos tècnics sense certificat si no tenen tècnics amb certificat sota les seves ordres.


2. En cas de situacions puntuals, excepcionals i justificades l’empresari pot demanar al departament competent una autorització que li permeti disposar de ràtios diferents de les establertes en aquest article per un temps determinat i concret.

3. L’empresari té l’obligació d’incloure tots els empleats descrits en aquest article en els plans de formació tècnica de l’empresa.

4. L’empresari s’ha de comprometre a encoratjar els tècnics sense certificat a obtenir el certificat d’aptitud i té l’obligació, si el treballador ho demana, de proporcionar el temps necessari per poder cursar les formacions oportunes o passar els exàmens per obtenir el certificat d’aptitud, donant totes les facilitats i, com a mínim, els permisos establerts en la legislació laboral vigent i adaptant raonablement les jornades de treball per tal que el tècnic sense certificat pugui combinar el treball amb aquests estudis.

5. Degut a la naturalesa del producte, no es permet tenir treballadors amb la categoria de tècnic sense certificat, tal com està definit en aquest article, en treballs amb explosius i pirotècnia.

Capítol segon. Certificat d’aptitud

Article 5. Convocatòria del curs i de l’examen

1. El departament competent ha de publicar al BOPA la convocatòria del curs, amb el temari i la convocatòria de l’examen per a l’obtenció d’un certificat d’aptitud.

2. De manera general, el temari del curs ha de tractar com a mínim les qüestions següents:

a) Reglamentació:
- Lleis que concerneixen el sector.
- Reglaments que concerneixen el sector.
- Altres textos legals que puguin ser d’interès.

b) Tràmits administratius:
- Instal·lacions amb projecte.
- Instal·lacions sense projecte.
- Inspeccions periòdiques.
- Revisions periòdiques.
- Tràmits específics segons el sector.

c) Altres temes que es pugin considerar d’interès.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.