LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret 117/2023, del 8 de març del 2023


Decret 117/2023 del 8-3-2023 d’aprovació del Reglament de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat apartaments turístics.

Exposició de motius

Vista la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic;

La Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, en l’article 13, defineix els establiments d’allotjament turístic de la modalitat apartaments turístics com a allotjaments situats en edificis constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis segons queden definits en l’article 4, amb entrada comuna a l’edifici i serveis de recepció, que reuneixen els requisits mínims quant a capacitat, característiques i contingut de les estances, així com pel que fa a la prestació i la qualitat dels serveis que es determinin reglamentàriament.

Els apartaments turístics estan constituïts en una unitat empresarial d’explotació inscrita al Registre de Comerç, dedicada a prestar, de manera habitual i professional, amb altres serveis de caràcter complementari o sense, allotjament en apartaments o estudis dotats de mobiliari, instal·lacions, serveis i equips per a la preparació, la conservació i el consum d’aliments freds i calents. En els serveis de caràcter complementari s’hi pot incloure la neteja, amb una freqüència regular, de les dites unitats i dependències.

Els apartaments turístics regulats en aquesta Llei no estan sotmesos a la normativa que regula l’arrendament de finques urbanes en cada moment vigent, sempre que estiguin inscrits com a allotjaments turístics i siguin arrendats a turistes.

L’article 13 faculta el Govern per desplegar reglamentàriament els requisits mínims del grup apartaments turístics quant a les característiques i el contingut de les estances, els apartaments o estudis, els serveis de recepció i la capacitat, així com la prestació i la qualitat dels serveis.

L’article 14 de classificació dels apartaments turístics estableix que els apartaments turístics es classifiquen en cinc categories, identificades per estrelles, les quals es poden subdividir en àrees d’avaluació que es definiran reglamentàriament.

En el text de la Llei 16/2017 es menciona moltes vegades la paraula qualitat vinculada a qualitat de l’oferta, qualitat dels serveis, nivells de qualitat o servei de qualitat, o simplement la paraula qualitat en un sentit més ampli. Aquesta voluntat del legislador d’incrementar en general la qualitat dels serveis i dels equipaments que s’ofereixen es pretén incorporar en aquest Reglament, de dos maneres ben definides. La primera, a través d’uns criteris de compliment obligat per obtenir la classificació, adaptats als nous comportaments de viatge dels turistes. La segona, introduint-hi un concepte innovador a l’hora d’atorgar la categoria per estrelles als apartaments turístics: l’avaluació de la reputació en línia.

La disposició transitòria del present reglament, estableix el termini d’adaptació per als apartaments turístics que ja estiguin classificats en la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament.

Aquest Reglament està estructurat en tres capítols, nou seccions, una disposició transitòria i una disposició derogatòria, per ordenar millor els seus preceptes i fer-lo, en general, més entenedor.

A proposta del ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, el Govern, en la sessió del dia 8 de març del 2023, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat apartaments turístics, que entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat apartaments turístics

Capítol primer. Classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat apartaments turístics


Secció primera. Modalitat apartaments turístics

Article 1. Grups de la modalitat apartaments turístics

Els apartaments turístics es distribueixen en un únic grup, anomenat apartaments turístics.
LesLleis.com

Poden utilitzar la denominació de apartaments turístics els establiments que compleixen com a mínim els requisits establerts a la Llei general de l’allotjament turístic vigent i en aquest Reglament per ésser classificats en la categoria corresponent.
Article 2. Requisits mínims per a la classificació dins de la modalitat apartaments turístics

Els establiments que no reuneixin esl requisits mínims per a la seva classificació dins del grup d’allotjament de la modalitat d’apartaments turístics no poden utilitzar la seva denominació. La utilització de denominacions, rètols i distintius diferents dels que corresponen d’acord amb la seva classificació comportarà la imposició de la sanció que correspongui en el marc d’un expedient sancionador i de conformitat amb la Llei general de l’allotjament turístic vigent.
Article 3. Establiments comercials d’utilització pública

Els apartaments turístics estan constituïts en una unitat empresarial d’explotació inscrita al Registre de Comerç, dedicada a prestar, de manera habitual i professional, amb altres serveis de caràcter complementari o sense, allotjament en apartaments o estudis dotats de mobiliari, instal·lacions, serveis i equips per a la preparació, conservació i consum d’aliments freds i calents. En els serveis de caràcter complementari s’hi pot incloure la neteja, amb una freqüència regular, de les dites unitats i dependències.
Article 4. Obligacions administratives

Són apartaments turístics els allotjaments situats en edificis constituïts en la seva totalitat per estudis o apartaments. Totes les unitats d’allotjament d’un establiment d’apartaments turístics han d’estar integrades en la totalitat d’un edifici amb entrada comuna i recepció, i han de reunir els requisits mínims que es determinin reglamentàriament quant a les característiques i el contingut de les estances i la capacitat, així com la prestació i la qualitat dels serveis.

Sempre que sigui sota una única titularitat empresarial d’explotació, un establiment d’apartaments turístics pot formar part d’un complex turístic (resort). S’entén per complex turístic un conjunt d’allotjaments turístics d’igual o diferent grup, amb instal·lacions i serveis comuns situats al mateix recinte, destinats a desenvolupar una activitat comuna. Els serveis de recepció, bar, restaurant i tots els que es tinguin en compte a l’hora de validar la classificació poden ser compartits entre els allotjaments turístics que constitueixen el complex turístic.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.