LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos


El Principat d’Andorra

i

La Comunitat Europea,

en endavant anomenats una “part contractant” o les “parts contractants”,

per tal d’establir mesures equivalents a les previstes en la Directiva 2003/48/CE del Consell, del 3 de juny del 2003, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, en endavant anomenada “la Directiva”, dins un marc de cooperació que té en consideració l’interès legítim de cadascuna de les parts contractants, i en un context en el qual altres estats tercers en una situació semblant a la del Principat d’Andorra també aplicaran mesures equivalents a la Directiva,

Convenen les disposicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.