LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda


El Principat d’Andorra i la República de Portugal, desitjant concloure un conveni per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda,

Tenint en compte que l’objectiu principal d’aquest conveni és eliminar la doble imposició pel que fa a les diverses categories de renda procedents dels residents d’ambdós estats, així com prevenir l’evasió fiscal.

Considerant que la seva entrada en vigor crearà un marc fiscal més estable i transparent per a inversos i altres contribuents d’ambdós estats, i així mateix tindrà un impacte en el desenvolupament del comerç de béns i serveis, dels fluxos de capital, de transferència de tecnologia i en el moviment de persones entre els dos estats.

Han convingut el que segueix:

Capítol I.- Camp d’aplicació del Conveni

Article 1. Persones concernides

Aquest conveni s’aplica a les persones residents d’un o d’ambdós estats contractants.
Article 2. Impostos coberts

1. Aquest conveni s’aplica als impostos sobre la renda exigibles per part d’un Estat contractant o per les seves subdivisions polítiques o administratives o entitats locals, sigui quin sigui el seu sistema d’exacció.

2. Es consideren com a impostos sobre la renda els que graven la totalitat de la renda o qualsevol part d’aquesta, inclosos els impostos sobre els guanys procedents de l’alienació de béns mobles o immobles, els impostos sobre l’import global dels sous o salaris pagats per les empreses, així com els impostos sobre les plusvàlues.

3. Els impostos actuals als quals s’aplica el conveni són, en particular:

a) pel que fa a Portugal:
i) l’impost sobre la renda de les persones físiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS);
ii) l’impost sobre societats (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC); i
iii) les taxes adicionals a l’impost sobre societats (Derramas);
(a partir d’ara denominats com a “impost portuguès”).

b) pel que fa a Andorra:

4. El conveni també s’aplica a qualsevol impost de naturalesa idèntica o anàloga que s’estableixi després de la signatura d’aquest conveni i que s’afegeixi als ja existents o els substitueixi. Les autoritats competents dels estats contractants en notifiquen les modificacions substancials que s’hagin introduït en les seves respectives legislacions fiscals.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.