LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda


El Govern del Principat d’Andorra i Govern de la República de Xipre,

desitjant promoure les seves relacions econòmiques i millorar la cooperació en matèria fiscal,

amb la voluntat de concloure un conveni per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda sense generar oportunitats per a la no-imposició o per a la imposició reduïda mitjançant l’evasió o l’elusió fiscals (incloent un ús abusiu dels convenis internacionals que tinguin com a objectiu obtenir desgravacions previstes en aquest Conveni pels beneficis indirectes de residents d’Estats tercers)

han convingut les disposicions següents:
Article 1. Persones concernides

Aquest Conveni s’aplica a les persones que són residents d’un o dels dos estats contractants.
Article 2. Impostos coberts

1. Aquest Conveni s’aplica als impostos sobre la renda exigibles per part de cadascun dels estats contractants o per les seves subdivisions polítiques o entitats locals, sigui quin sigui el seu sistema d’exacció.

2. Es consideren “impostos sobre la renda” els que graven la totalitat de la renda o qualsevol part d’aquesta, inclosos els impostos sobre els guanys procedents de l’alienació de béns mobles o immobles, i els impostos sobre l’import global dels sous o salaris pagats per les empreses.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.