LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Sentència 87-2022. Impost sobre societats. Liquidació relativa a una obra que es va pactar inicialment però que no va arribar a ser executada i no es va percebre cap preu.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: La societat agent va formalitzar un contracte d’obra que va ser protocol·litzat notarialment segons el qual una entitat contractava els serveis de la societat agent, en règim d’exclusivitat, per realitzar uns treballs sobre un habitatge. Inicialment es va girar una factura per aquest serveis, però posteriorment les parts van acordar resoldre el contracte i es va emetre una factura rectificativa.

La societat agent va interposar sengles demandes contra les resolucions de la Comissió Tècnica Tributària que van confirmar les liquidacions relatives a l’IGI i l’IS. Posteriorment, aquestes resolucions van ser anul·lades al estimar la demanda el Tribunal de Batlles contra aquestes liquidacions.

El Govern sol·licita que el tribunal es pronunciï sobre la liquidació de l’IS, i, el Tribunal, desestima el recurs en considerar que de la prova practicada s’arriba a la conclusió de que la societat agent no va rebre cap ingrés pel contracte d’obra. Així mateix, el tribunal indica que encara que el contracte inicial estigués protocol·litzat, això no impedeix que posteriorment les part pugin acordar deixar sense efecte aquest compromís contractual.

Resolució: Confirma sentència recorreguda (Tribunal de Batlles de 10 de desembre de 2021) i desestima el recurs d’apel·lació presentat per Govern.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000072/2020
Núm. de Rotlle: TSJA-0000010/2022

SENTÈNCIA 87-2022

PARTS:

Apel·lant: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. VAX
Advocada: Sra. EVC

Apel·lat: V. SL
Representant: Sra. CRS
Advocat: Sr. JGI

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrades: Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
Sra. Alexandra CORNELLA SOLÀ

Andorra la Vella, a la data consignada al marge.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000072/2020.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La representació de l’entitat V. SL va interposar sengles demandes, posteriorment acumulades, contra les resolucions de dates 29 de setembre de 2020, 23 d’octubre de 2020 i 3 de maig de 2021 de la Comissió Tècnica Tributària, que van confirmar les liquidacions emeses per la Direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent, relatives al quart trimestre de l’exercici 2016 de l’Impost General Indirecte i a l’exercici 2016 de l’Impost sobre Societats.

La sentència de 10 de desembre de 2021 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles va estimar la demanda i va anul·lar les resolucions impugnades.

2.- La representació del Govern ha interposat recurs d’apel·lació contra la referida sentència de la Batllia, el qual es fonamenta, en substància, en les següents al·legacions:

a) Les resolucions de la Comissió Tècnica Tributària de 23 d’octubre de 2020 i de 3 de maig de 2021 porten causa del procediment de comprovació de gestió referent a l’impost sobre societats de l’exercici 2016.
b) La societat agent va formalitzar un contracte d’obra que va ser protocol·litzat notarialment, segons el qual l’entitat P. SLU contractava el serveis de la primera, en règim d’exclusivitat, per realitzar un treballs sobre un habitatge per un preu de 430.000 €, més 19.350 € en concepte d’IGI. Sobre la base d’aquest contracte es va girar una factura de data 24 de novembre de 2016.
c) La força executiva i el caràcter vinculant del document públic obligaven l’Administració a prioritzar el mateix davant de qualsevol altra documentació presentada. Al mateix temps, el règim d’exclusivitat que es va pactar en el contracte impedia la intervenció de cap tercer.


3.- La representació de la part agent s’ha oposat al recurs i ha sol·licitat que es confirmi la sentència apel·lada, en base als següents arguments:

a) L’Administració no impugna l’anul·lació de la liquidació corresponent al 4t. trimestre de 2016 del IGI, que ha quedat ferma.
b) Encara que l’agent va pactar l’execució d’unes obres per compte de P. SLU, i es va arribar a emetre la factura corresponent, posteriorment les parts van acordar resoldre el contracte i es va fer una factura rectificativa que deixava sense efecte l’anterior.
c) Les obres les va dur a terme una tercera empresa i l’agent no va obtenir cap mena d’ingrés per aquesta causa.


4.- En haver estat acordada la substitució de la vista oral pel tràmit de conclusions, les parts van presentar els escrits corresponents, en els quals van reproduir substancialment les al·legacions que anteriorment havien formulat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.