Carregant...
 

Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament del Registre Civil, aprovat pel Govern en la sessió del dia 18 de desembre de 1996.
LesLleis.com

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 18 de desembre de 1996

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament del Registre Civil

Exposició de motius

Capítol I. El registrador i el personal del Registre Civil

Article 1

Són condicions per ésser nomenat per als càrrecs de registrador i registrador suplent:

Ésser andorrà i major d’edat.

Tenir el diploma acadèmic de llicenciat en dret a Espanya o de llicenciat en dret a França abans de l’any 1976 i de maîtrise després de l’any 1976.

Haver guanyat el concurs oposició que, per a cobrir el càrrec, ha de convocar el Govern.

Prestar jurament de complir fidelment el càrrec.

El nomenament es fa per un termini de sis anys, que serà renovable per períodes iguals.
Article 2

El concurs oposició per proveir les places de registrador, titular o suplent, és convocat i organitzat pel Govern.

El tribunal examinador es compon de tres persones:

El ministre de Justícia si aquest càrrec existeix i és proveït, o la persona que designi el cap de Govern, que presideix el tribunal.

El president del Tribunal Superior de Justícia.

Un tècnic en dret designat pel cap de Govern que pot pertànyer o no a l’Administració pública.
Article 3

El personal del Registre Civil es compon, a més dels registradors titular i suplent, del nombre d’administratius necessaris per a l’atenció del Registre, que són nomenats en les condicions generals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.