Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament general del notariat, aprovat pel Govern en la sessió del 20 de febrer de 1998.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 20 de febrer de 1998

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament general del notariat

Vista la Llei del notariat, de data 28 de novembre de 1996;

Atès que les disposicions finals primera i segona de la Llei del notariat faculten el Govern a establir els mecanismes de funcionament de l’Arxiu General de Protocols i del Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat;

Atès que la disposició final quarta de la Llei del notariat faculta el Govern per aprovar el model uniforme de segell notarial;

Atès que la disposició final cinquena de la Llei del notariat faculta el Govern per desenvolupar reglamentàriament altres disposicions;

El Govern, a proposta del Ministeri d’Interior, per acord de data 20 de febrer de 1998, aprova el Reglament general del notariat.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.