Carregant...
 


Directrius d’ordenacióCapítol primer. Disposicions generals

Article 1

1. Les Directrius d’ordenació, com a instrument d’ordenació del Govern en la planificació comunal i estatal, amb caràcter executiu i vinculant amb efectes immediats, es dicten a l’empara dels articles 4, 53, 54, 55 i 56 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, d’ara endavant LGOTU.

2. Les disposicions contingudes en les Directrius, llevat de les que es qualifiquin expressament com a orientadores, són vinculants per a la planificació urbanística i, en concret, per als Plans d’ordenació i urbanisme parroquial, d’ara endavant POUP.

3. D’acord amb l’article 55 de la Llei esmentada, les Directrius d’ordenació són disposicions de rang reglamentari de desenvolupament de la LGOTU.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.