Carregant...
 

Decret de modificació del Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 13 de març de 2013


Exposició de motius

L’experiència adquirida arran de les convocatòries 2013 i 2014 per beneficiar-se de tarifes preferents en relació a la generació elèctrica d’origen fotovoltaic de les instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, ha permès identificar una sèrie de vies de millora en relació a la sistemàtica de compensació a les empreses distribuïdores, i a la indexació de les tarifes sobre la base de l’índex de preus del consum que publica el Govern.

En relació a aquest darrer extrem, i d’acord a l’article 10, la indexació s’efectuava fins ara amb efectes de la data de publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de la convocatòria a la qual es troba acollida la instal·lació, independentment de la data a la qual la instal·lació hagi estat registrada al Registre de Tarifes de Retribució. Aquesta situació, i amb la previsió prevista en la present modificació, allibera la indexació de la data de la convocatòria d’origen, i permet la revisió a comptar de la primera factura presentada immediatament desprès de la publicació de l’índex de preus del consum, a comptar òbviament, del segon any.

Lligat a aquest aspecte, les empreses distribuïdores han mostrat igualment el seu neguit en relació a la sistemàtica de la periodicitat en la presentació de les factures definida pels Decrets fins ara vigents. La previsió del darrer paràgraf de l’article 11, preveia que aquestes compensacions s’efectuaven posteriorment al semestre vençut prèvia presentació de la factura, impossibilitant, o si més no dificultant, el tancament comptable dels anys naturals. Aquesta situació queda resolta mitjançant la modificació aportada sobre l’article 11, possibilitant una facturació en períodes mensuals, trimestrals, semestrals o anyals i permeten que a comptar del segon any, es puguin quadrar l’inici i el final dels períodes amb l’inici i el final dels anys naturals.

Finalment, amb la vocació continua de voler facilitar a l’administrat els tràmits i amb la modificació aportada de l’apartat 3 de l’article 6, aquelles sol·licituds de registre al Registre de Tarifes de Retribució, condició indispensable per beneficiar-se de les tarifes preferents fixades per les convocatòries, que no hagin pogut ser estimades per haver-se exhaurit la quota de potència disponible de la convocatòria en qüestió, queden integrades en una eventual nova convocatòria, amb l’ordre resultant de la convocatòria d’origen, sense perjudici que hagin de ser valorades d’acord als criteris i requisits de la nova convocatòria.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 16 de setembre del 2015,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.