Carregant...
 


Avís


Vista la disposició final sisena de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, que disposa que l’endemà de la data en què els primers saigs prenguin possessió de les seves funcions entraran en vigor el títol II, les disposicions del títol I que hi concordin, així com la disposició derogatòria i les disposicions finals primera, segona i tercera de la Llei esmentada;
LesLleis.com

Vista la disposició final tercera de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, segons la qual les referències al saig o a l’Administració que s’hi contenen no seran d’aplicació fins l’endemà de la data en què els primers saigs prenguin possessió de les seves funcions;

Vista la disposició final tercera de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, que estableix que els articles 1, 2 i 3 i els apartats 2, 3, 4 i 5 de la disposició final primera de la Llei esmentada entraran en vigor l’endemà de la data en què els primers saigs prenguin possessió de les seves funcions;

Vist que totes tres disposicions finals esmentades anteriorment preveuen que el Govern ha de publicar un avís al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra per donar a conèixer la data en què els primers saigs prendran possessió de les seves funcions;

Vist que avui el Govern ha aprovat un Decret en què es nomenen als tres primers saigs i es fa saber que prendran possessió de les seves funcions el 13 de maig del 2016, en què prestaran jurament o promesa davant del ministre encarregat de la justícia;

Atès que el primer dia hàbil següent al dia en què els tres primers saigs prendran possessió de les seves funcions és el 16 de maig del 2016;

A proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, després d’haver-ho acordat en la sessió del 27 d’abril del 2016,

Fa saber
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.