Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Pla comptable normalitzat que han d’implantar tots els components operatius del sistema financer


Vist l’article 24 de la Llei d’ordenació del sistema financer, que estableix: “Cadascun dels grups d’entitats integrades en el sistema financer –“entitats bancàries”, “entitats financeres amb activitat creditícia” i “altres entitats financeres”– seran objecte, per part del Govern, d’una reglamentació específica que tractarà tots aquells aspectes relacionats amb la present Llei que requereixin un desenvolupament normatiu en forma de reglament.”

Vista la disposició addicional primera de la Llei de regulació del règim administratiu bàsic de les entitats bancàries, que disposa que el Ministeri de Finances, amb relació a l’article 9 de la Llei, relatiu als estats financers, ha d’establir un Pla comptable normalitzat que han d’implantar les entitats bancàries i que ha de determinar les normes subsidiàries inherents a la seva aplicació i al seu desenvolupament;

Atès que el Ministeri de Finances pot delegar aquesta facultat en l’INAF;

Atès que la complexitat creixent dels mercats financers, la interconnexió més gran entre les places financeres mundials i el caràcter cada cop més sofisticat de les operacions bancàries i financeres comporten un augment significatiu dels riscos inherents al sistema financer;

Atès que l’increment dels riscos, l’augment de la competència, l’eliminació de les barreres en els mercats financers internacionals i els canvis estructurals produïts en les economies de tots els països i en els avenços tecnològics, com també en els serveis d’informació, van configurant un entorn financer internacional en què es fa més necessari que mai establir normes comptables que permetin registrar adequadament totes les operacions que es poden realitzar, i emmarcar els esforços realitzats per les entitats per controlar els riscos;

Atès que les entitats del sistema financer han de seguir amb la màxima cura les diverses classes de riscos a què està sotmesa la seva activitat financera, i han de disposar de la informació necessària per poder avaluar els riscos de mercat (d’interès, de canvi...), de liquiditat, de concentració de riscos i d’insolvències per tal de prendre les mesures correctores per minimitzar les situacions no desitjades;

Atès que el Pla comptable normalitzat haurà de tenir en compte els principis i les normes bàsiques perquè les entitats procedeixin a un seguiment dels diferents riscos associats amb el negoci;

Atès que el Pla haurà d’incloure els procediments de les entitats del sistema financer andorrà, les directrius comunitàries i les normes internacionals, amb més emfasització del criteri de prudència i de la imatge fidel, per raó de l’especial necessitat de protegir els fons aliens confiats a les entitats esmentades, i de garantir el subministrament de crèdits a l’economia;

Atès que per a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) el Pla comptable satisfà diverses motivacions, entre les quals és essencial la de permetre una supervisió efectiva del sistema financer mitjançant la informació en uns formats homogenis que les entitats del sistema financer han de trametre a l’INAF, delegant-hi a aquest efecte les facultats necessàries, i tenint en compte que el Pla també ha de definir la presentació dels estats financers públics de manera que els clients de les entitats del sistema financer puguin disposar d’una informació mínima;

Atès que la informació a trametre a l’INAF té una freqüència trimestral pel que fa a les entitats i una freqüència semestral pel que fa als grups, i que segueix uns formats més elaborats que els dels estats financers públics, però que ambdós s’elaboren seguint les normes establertes en el Pla;

En execució de l’acord del Govern de data 19 de gener del 2000,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.