Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, aprovat pel Govern en la sessió del dia 18 de desembre de 1996.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 18 de desembre de 1996

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials

Exposició de motius

Vist l’article 31 de la Constitució del Principat d’Andorra,

Vista la Llei de policia i protecció de les aigües aprovada pel Consell en la sessió del 31 de juliol de 1985, que autoritza el consell executiu, en la seva disposició final primera, a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per al seu compliment, i en particular el títol IV aigües residuals i el títol V aigües superficials,

Atesa la voluntat del Govern de preservar la qualitat dels recursos hídrics del país i, per tant, de controlar i regular els abocaments d’aigües residuals, seguint les directives europees en matèria de gestió de l’aigua,

El Govern, en data 18 de desembre de 1996 acorda la publicació i l’aplicació del present reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.