Carregant...
 

Decret d'aprovació del reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge


Exposició de motius

L'Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus, signat el dia 27 de gener del 2000, s'aplica, entre altres, als enderrocs i altres residus de la construcció. D'acord amb el que s'especifica en el paràgraf final d'aquest mateix apartat de l'article 2 de l'Acord, els residus han de procedir prioritàriament de la recollida selectiva i, en qualsevol cas, de sistemes de selecció que garanteixin una qualitat del residu seleccionat d'acord amb la normativa, amb la finalitat de facilitar un procés de valorització adequat.

L'article 3 de l'Acord indica que la importació, per part d'Espanya, dels residus indicats en l'article anterior des del territori andorrà s'efectuarà de manera ambientalment racional i amb compliment de les disposicions sobre la importació de residus a la Unió Europea, establerts en el Reglament CEE núm. 259/93 del Consell.

L'aplicació rigorosa de l'Acord de referència per part del Principat d'Andorra i la necessitat de garantir una qualitat del residu per tal de facilitar-ne la valorització al destí fan necessari millorar les condicions d'exportació de les runes, enderrocs i altres residus de la construcció, per la qual cosa es fa imprescindible la creació de centres de triatge.

La disposició final primera de la Llei de residus sòlids, aprovada pel Consell General el 31 de juliol de 1985 encomana al Govern el desenvolupament de la Llei; l'article 20 de la mateixa Llei preveu la possibilitat d'establiment de plantes privades d'incineració o d'aprofitament, i l'article 21 disposa que l'activitat a realitzar haurà de respectar les disposicions que s'estableixin reglamentàriament.

Un centre de triatge de runes, enderrocs i altres residus de la construcció constitueix una planta de tractament que s'ha de considerar inclosa dins de les previsions de la referida Llei quan fa referència a l'establiment de plantes privades d'aprofitament, i per consegüent queda subjecta a les disposicions que el Govern estableixi en exercici de la potestat reglamentària que té atribuïda per l'article 72.2 de la Constitució i en desenvolupament de la citada Llei en aplicació de la seva disposició final primera i del que disposa per l'article 21.

A proposta del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, el Govern, en la sessió de data 27 de juny del 2001 aprova el present Reglament.
Article únic

S'aprova el Reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció, i de l'establiment i el funcionament de centres de triatges que entrarà en vigor als 15 dies de ser publicat al Butlletí oficial del Principat d'Andorra.

Reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció, i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge

Article 1

L'exportació des del territori del Principat d'Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció només pot ser efectuada per persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'un centre de triatge de runes, enderrocs i altres residus de la construcció degudament autoritzat i inscrit en el Registre de Comerç i Indústria del Govern.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.