Carregant...
 


Decret d’aprovació del Reglament d’urbanització


Exposició de motius

L’article 53 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme enumera els instruments d’ordenació del Govern i cita, entre altres, el Reglament urbanístic, el Reglament d’urbanització i el Reglament de construcció i normes tecnològiques.

D’acord amb el que preceptua l’article 54 de la mateixa Llei, els instruments d’ordenació del Govern, a proposta del ministeri responsable de l’ordenament territorial, i amb un informe del ministeri responsable del medi ambient quan per competència sigui procedent, són executius a partir del mateix dia de la publicació al Butlletí Oficial, i les disposicions i previsions que hi són contingudes queden integrades a la planificació parroquial i la vinculen amb efectes immediats.

Segons l’article 57 de la Llei, els reglaments urbanístic, d’urbanització i de la construcció tenen el caràcter de mínim obligatori d’aplicació general, sense perjudici que les ordinacions particulars reguladores de la normativa subsidiària parroquial puguin establir condicions més restrictives.

És objecte del present text el Reglament d’urbanització, que, d’acord amb el que preveu l’article 59 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, conté el conjunt de disposicions tècniques destinades a definir els traçats, els dissenys i les dimensions mínimes de les infraestructures, els serveis i les seves interrelacions.

Per això, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, i després de l’informe de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, el Govern, en la sessió del 27 de març del 2002, aprova el present Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.