Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general


Exposició de motius

La Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, constitueix el primer marc legal constitucional comú, integrador i homogeni de normes reguladores de la funció pública a l’Administració general, que ha introduït modificacions en la regulació de la provisió de llocs de treball, la selecció interna i externa, la promoció i el desenvolupament professional.

Els sistemes de provisió de llocs de treball, promoció i desenvolupament professional, continguts en la Llei i desenvolupats per aquest Reglament, garanteixen la selecció, primer interna i després externa, de la persona potencialment més adequada a les funcions assignades i a les responsabilitats del lloc de treball que s’hagi d’ocupar, tenint en compte d’una manera especial les capacitats professionals, les competències i els mèrits. Així mateix, s’incorporen procediments estructurats i formalitzats i un conjunt d’instruments i d’eines tècniques per proveir adequadament els llocs de treball, amb els quals es persegueix la implantació de sistemes flexibles de planificació de personal que adeqüin les necessitats reals d’efectius a les prestacions dels serveis públics.

Per garantir la prestació adequada del servei públic per part de l’Administració general, els òrgans encarregats del desenvolupament dels processos de provisió han de vetllar perquè els candidats que els superin tinguin el grau de coneixement suficient de català, en funció del lloc de treball que han d’ocupar.

Per això, en el moment i dins els terminis que s’estableixin legalment, per a l’accés mitjançant procediment selectiu d’ingrés a la funció pública de l’Administració general, s’ha d’exigir el nivell adequat de coneixement de la llengua nacional com a requisit d’accés a la plaça.

La selecció, la promoció i la carrera professional del personal de l’Administració general és indispensable per garantir un servei públic adaptat als requeriments socials i orientat a la satisfacció i necessitats dels ciutadans, i també per facilitar el funcionament operatiu de la mateixa Administració general.

El sistema de cobertura dels llocs de treball de l’Administració general és, doncs, un element fonamental en el procés de modernització de la funció pública de l’Administració general.

Aquest Reglament desenvolupa, fonamentalment, el capítol II relatiu al sistema de provisió de places, i la secció primera, sobre el nomenament de funcionaris, del capítol III, relatiu al nomenament, les situacions i el cessament dels funcionaris, de la Llei de la funció pública.

Els objectius principals de la millora en la gestió dels processos de cobertura dels llocs de treball són aprofitar la capacitat professional dels recursos humans existents; estimular la motivació de les persones per canviar de lloc en l’estructura organitzativa, i perfilar una carrera professional dins de l’Administració general.

Igualment, el Reglament afavoreix l’ampliació d’experiències professionals, una percepció professional integrada i participativa i una organització més racional.

Els criteris instaurats per a la provisió dels llocs de treball i la promoció professional dels funcionaris són els principis de professionalitat, neutralitat, equitat, legalitat, objectivitat, concurrència, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència, mèrit i capacitat dels aspirants.

Pel que fa a la carrera professional, es consagra la separació entre l’àmbit polític i les possibilitats de carrera administrativa per al personal de l’Administració general, a partir de les diverses formes de provisió dels llocs de treball: promoció interna i procés selectiu d’ingrés per a tots els llocs de treball de l’Administració general, i lliure designació per als càrrecs directius departamentals.

Així doncs, la concreció àmplia del principi de mobilitat contingut en la Llei de la funció pública s’efectua a partir d’una sèrie de sistemes específicament regulats per aquest Reglament, que han de permetre l’equilibri entre l’adaptació i la flexibilitat requerida per l’Administració general en la prestació dels serveis públics encomanats i la possibilitat de creixement personal i professional del personal de l’Administració general. D’aquesta manera es garanteix que el principi d’estabilitat laboral s’equipari als requeriments de polivalència i de diversitat de funcions que una Administració general més dinàmica, innovadora, àgil i eficaç ha de prestar als ciutadans.

En la seva configuració es té en compte tant la promoció de les persones que ingressen en l’Administració general com la millora en la prestació del servei públic.

Pel que fa a l’estructura, es basa en el sistema tradicional de promoció ascendent i en l’aplicació del principi de mobilitat esmentat. Així doncs, de manera equilibrada, l’Administració general i la llibertat individual són el marc general de la gestió de la carrera professional. D’aquesta manera, a més, es persegueix un altre objectiu, que consisteix a estimular i a desenvolupar les habilitats i les competències de les persones.

El Reglament introdueix com a innovació la possibilitat de definir i establir plans de carrera i plans de successió així com una comissió d’orientació professional.

Les disposicions d’aquest Reglament constitueixen el marc reglamentari general sense perjudici que els cossos especials puguin regular reglamentàriament les seves especificitats, d’acord amb aquest marc general, especialment en relació amb la carrera professional, dins del marc dels criteris bàsics i els principis informadors d’aquest Reglament.

A proposta del ministre de Presidència i Turisme, i en execució de l’acord del Govern del dia 10 de novembre del 2004,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.