Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, fa necessari regular el desenvolupament quant a la gestió i aplicació d’aquesta figura impositiva, objectiu d’aquest Reglament.

Aquest Reglament estableix, en primer lloc, definicions prèvies que són necessàries per a la correcta gestió del tribut, i regula, també, el sistema de sol·licituds que ha de fer l’obligat tributari en relació amb l’aplicació de les exempcions que recull la Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, introduint-hi els mecanismes de control que en garanteixin una aplicació satisfactòria. En concret, es regula el sistema del pagament de l’impost en els casos en què la reinversió de l’habitatge habitual no es realitzi en forma i termini, així com en els casos de transmissions de béns o drets que hagin estat objecte d’exempció i s’hagin transmès de nou abans dels transcurs del període mínim que exigeix la Llei.

En segon lloc, i d’acord amb el que determina la Llei, es delega la competència en la gestió i liquidació de l’impost al ministeri encarregat de les finances.

Per altra banda, la llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries determina la base de tributació per un sistema directe, per la diferència entre el valor real de la transmissió i el valor d’adquisició actualitzat pels coeficients que preveu la disposició addicional de la Llei reguladora de l’impost. No obstant això, en cas que l’obligat tributari hagi fet millores que, d’acord amb el que determina la Llei, permetin augmentar el valor d’adquisició pel càlcul de la base de tributació, s’hauran d’acreditar les inversions, obres o millores, juntament amb els permisos d’obres pertinents al ministeri encarregat de les finances, perquè el ministeri lliuri un certificat amb el valor d’adquisició actualitzat, que haurà de ser acreditat en la gestió de l’impost.
LesLleis.com

El Reglament també regula la retenció aplicable sobre el valor de transmissió quan l’obligat tributari és no resident al territori andorrà, i habilita un mecanisme de devolució en cas que l’impost del no resident sigui inferior a la retenció practicada. En aquest cas, l’excés de l’impost s’ha de retornar en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.

Aquest tribut segueix el mateix sistema de gestió que el que preveu l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. En aquest sentit, el Reglament preveu que el pagament de l’impost es faci al ministeri encarregat de les finances en cas que la transmissió es formalitzi amb contracte privat, i en cas que la transmissió es faci amb escriptura pública, l’impost es liquida al fedatari públic que intervé l’acte.

Aquest Reglament es compon de 14 articles, agrupats en cinc capítols, i d’una disposició addicional.

A proposta del ministre de Presidència i Finances i de la ministra d’Habitatge, Ensenyament Superior i Recerca, el Govern, en la sessió del dia 17 de gener del 2007, aprova el Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.