Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis


Exposició de motius

Considerant que les activitats agropecuàries i en particular les destinades a la tinença i a la cria de bestiar de renda, les activitats de prestació des serveis d’assistència veterinària i en general les activitats de fabricació, elaboració, transformació i comercialització de carns i productes carnis, generen tota una sèrie de residus (cadàvers d’animals, parts anatòmiques i teixits animals i en general subproductes d’origen animal no destinats al consum humà) que per la seva naturalesa i característiques poden propagar nombrosos agents patògens i esdevenir, en determinades circumstàncies, focus majors d’insalubritat;

Considerant que existeixen altres activitats, com ara la pràctica de l’art de la caça, la venda d’animals de companyia, inclosos els anomenats nous animals de companyia, les activitats d’investigació amb l’ús d’animals d’experimentació, les activitats d’importació i distribució a l’engròs o al major de carns i productes carnis envasats poden també generar residus que sovint es poden catalogar com a residus específics i en particular com a residus carnis o residus assimilables a aquests;

Atès que aquestes activitats necessiten una regulació concreta de la gestió d’aquests residus de manera que aquesta esdevingui eficaç i integri i en responsabilitzi totes les parts implicades des dels mateixos centres productors, passant per aquells gestors que prestin els serveis de recollida i transport fins als centres de tractament i/o eliminació, a fi de minimitzar i evitar riscos per a la salut pública, la salut animal i en general la contaminació del medi;

Vist que la Llei 25/2004 de residus del 14 de desembre del 2004 fa èmfasi en la necessitat d’adequar progressivament les polítiques de gestió de residus a les normatives europees en concordança amb el que estableixen les convencions internacionals en la matèria, promovent les accions encaminades a prevenir i minimitzar la generació de residus i fomentant mesures de millora de la gestió dels residus com poden ser, entre altres, la seva segregació a l’origen i la recollida i tractaments selectius;

Cal, doncs, adequar la normativa d’aquests residus als principis establerts en la Llei de residus i en concret desenvolupar sistemes de gestió global des dels centres generadors, fins als centres de tractament i/o eliminació tot regulant també el seu transport i emmagatzematge per part de terceres persones que hi puguin intervenir en tant que gestors privats degudament autoritzats i registrats.

Aquest Reglament desenvolupa els articles 1, 3 apartat c) sobre residus específics, 13, 15, 16 i 17 punt 1 de la Llei 25/2004 de residus, del 14 de desembre del 2004 en concordança i complementàriament amb els articles 16 apartats a) i c), 17, 18, 19 i 20 apartat d) de la Llei general de sanitat del 20 de març de 1989, que respectivament fixen entre altres les obligacions dels productors i posseïdors dels residus carnis com a residus específics i la necessitat de regular-los convenientment com a factor determinant de la protecció mediambiental i consegüentment de la protecció de la salut i millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Atesa també la disposició transitòria tercera de la Llei 25/2004 de residus, del 14 de desembre del 2004, a proposta del Ministeri d’Economia i Agricultura, del Ministeri de Salut, Benestar Social, Família i Habitatge i del Ministeri de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del 20 de juny del 2007,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Capítol primer. Objecte, definicions, classificació i àmbit d’aplicació

Article 1
Objecte
L’objectiu d’aquest Reglament és regular la gestió dels residus carnis i la gestió dels cadàvers d’animals generats per les activitats ramaderes, les activitats derivades de la gestió de la fauna salvatge, les activitats veterinàries, les indústries i els establiments en els quals es duguin a terme activitats de producció i transformació de carns i altres activitats que puguin generar residus similars, amb la finalitat de garantir la protecció tant de les persones directament exposades com de la salut pública, la defensa del medi ambient i la preservació dels recursos naturals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.