Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà


Exposició de motius

Considerant que l’abastament d’aigua destinada al consum humà constitueix un dels elements indispensables, si no el que més, per assegurar un nivell adequat de protecció de la salut pública.

Atès que per garantir aquest proveïment cal establir determinats paràmetres de mesurament de la qualitat sanitària de l’aigua basats en els coneixements i les evidències científiques disponibles recomanades pels organismes internacionals i molt particularment les recomanades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), tot tenint en compte també els principis de prevenció i les particularitats pròpies de manera que les aigües de consum subministrades a la població puguin ser consumides amb seguretat i de forma permanent.

Atès que a Andorra la regulació de les aigües d’abastament destinades al consum humà es realitzà de forma concreta per primera vegada l’any 1999 mitjançant el Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà del 28 de juliol, normativa que ha contribuït de manera cabdal a conscienciar tots els actors públics i privats implicats en l’abastament de l’aigua destinada al consum humà de la seva importància com a servei bàsic però també de la seva transcendència pel que fa a la protecció de la salut pública, i que ha conduït a una millora i reordenació substancial de la majoria, si no de totes, les xarxes d’abastament existents i consegüentment a una millora indiscutible de la qualitat sanitària de les aigües subministrades.

Vist que no obstant aquestes contribucions, aquesta normativa ha generat també certes confusions d’ordre administratiu que a la pràctica han impossibilitat la regulació de les autoritzacions que obligatòriament han de tenir totes les empreses públiques o privades que desenvolupen activitats destinades al proveïment d’aigua destinada al consum humà, ja sigui des de les activitats de captació i explotació dels mateixos recursos hídrics dels quals provenen fins a la seva distribució, ja sigui pel desenvolupament d’altres activitats, que de manera més directa o indirecta també formen part integrant de les xarxes d’abastament com poden ser els mateixos laboratoris d’anàlisi. En aquest sentit es va aprovar un decret de modificació del Reglament més amunt esmentat en data 11 de setembre del 2002 que prorrogava els terminis d’autorització per adaptar-se progressivament als requisits del Reglament.

Seguint aquests antecedents, aquest Reglament que té com a objectiu principal assegurar la qualitat sanitària de les aigües destinades al consum humà, respon alhora a la necessitat de reordenar l’abastament d’aigua, de manera que, d’una banda, la norma s’adapti a l’evolució científica que han patit determinats valors dels paràmetres emprats en la mesura de la qualitat de les aigües o que aquests, per l’experiència acumulada, s’adaptin millor a les característiques pròpies de les aigües nacionals, i d’altra banda, la norma estableixi els mecanismes de regulació administrativa de les autoritzacions de tots els actors implicats en l’abastament d’aigua destinada al consum humà per assegurar que aquestes regulacions puguin esdevenir realment efectives. Alhora la norma parteix de la necessitat de ser realment aplicada i estableix, doncs, determinats terminis d’adaptació progressius que en alguns casos requereixen necessàriament actuacions específiques que per la diversitat de situacions existents no es poden generalitzar i que, consegüentment, han de comportar una planificació individualitzada i molt adaptada a la situació particular de determinades zones geogràfiques nacionals.

Vist el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, de 25 de juliol del 2007;

Atès que convé introduir determinades modificacions al redactat de l’esmentat reglament a fi de millorar i clarificar aspectes de regulació administrativa que contempla la norma, com són les autoritzacions administratives que atorga l’Administració general per a explotar els recursos hídrics destinats al proveïment d’aigua per al consum humà, les quals han de ser atorgades sense perjudici del que disposin les respectives ordinacions comunals i altres disposicions que existeixen al respecte;

Atès que de la mateixa manera, convé esmenar també, determinats aspectes tècnics de la norma d’entre els quals en destaquen la inclusió d’una llista de substàncies per a poder tractar l’aigua destinada al consum humà i incloure l’excepció d’haver de disposar de punts d’aigua destinada al consum humà per a les operacions de manteniment i neteja en aquells locals d’inici de les xarxes d’abastament ubicats als punts físics on s’efectua la captació de l’aigua, evitant així que la norma introdueixi requisits innecessaris que n’impedeixin la seva efectiva aplicació;

Aquest Reglament, seguint els principis que han de regir la captació, el tractament i l’abastament d’aigua destinada al consum humà com a factor determinant de la protecció de la salut pública i d’acord amb la salvaguarda del medi natural de manera que s’assegurin les necessitats de la població tot garantint un creixement harmònic i sostenible desenvolupa, en primer lloc, tot el títol primer de la Llei sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985, a excepció de les aigües envasades amb denominació d’aigua mineral natural o d’aigua amb propietats minerals i/o medicinals, que per les seves singularitats han de ser objecte d’una reglamentació més específica i en segon lloc, i complementàriament, desenvolupa també els articles 16, 17, 18, 19 i 20 apartat b) de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989.

A proposta del Ministeri de Salut, Benestar Social, Família i Habitatge, del Ministeri de Turisme i Medi Ambient i del Ministeri d’Urbanisme i Ordenament Territorial, el Govern, en la sessió del 17 d’octubre del 2007, acorda:
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà que entra en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.