Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles


Exposició de motius

El 28 de febrer del 2001 es va aprovar el Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles (BOPA núm. 23 del 7/03/2001), que ha suposat una regulació important del servei i ha permès més confiança dels usuaris respecte als procediments utilitzats en la revisió dels seus vehicles i en la qualificació del resultat.

Els set anys transcorreguts des de l’aprovació del Reglament i les més de 250.000 inspeccions efectuades aconsellen fer una revisió en profunditat dels procediments d’inspecció, la qualificació dels defectes i dels criteris d’aplicació de les disposicions reglamentaries, alhora que s’adapta a la situació de gestió indirecta del servei.

La reforma afecta de manera significativa el text; per això no sembla adequat procedir a l’addició, la modificació o la substitució del text existent de manera parcial ja que això suposaria una dispersió de la norma en diverses publicacions legals, que en dificultarien la comprensió per part de les persones a qui va dirigida la norma.

És per això que s’opta per l’aprovació d’un nou text reglamentari que refongui en un sol text la norma existent amb les modificacions que s’hi incorporen, de manera que formi un sol cos que, de ben segur, ajudarà que sigui eficaç.

Pels motius exposats i a proposta del Ministeri d’Economia i Agricultura, el Govern, en la sessió del dia 12 de novembre del 2008,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, que entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2009.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, del 28 de febrer del 2001, així com totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquest Decret.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.