Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’impostos especials


Exposició de motius

La Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, autoritza el Govern perquè desenvolupi reglamentàriament tots els aspectes complementaris dels impostos especials per tal de regular de forma adequada la seva gestió.

En aquest sentit, el Reglament recull, entre d’altres, tots els aspectes relatius al trasllat de l’impost, les formes de liquidació i pagament de la quota de liquidació, tots els aspectes relacionats amb les devolucions que preveu la Llei, així com els mecanismes de control de l’impost adients.

Per tal de simplificar la gestió de l’impost, el Reglament fa remissió a la normativa duanera aplicable pel que fa a les operacions no subjectes, l’obligació de donar una destinació duanera a les mercaderies subjectes a impostos especials, les declaracions-liquidacions de posada al consum, les destinacions particulars, el reembossament i la reducció dels impostos, i la devolució per motiu de la destrucció de les mercaderies sotmeses a impostos especials.

Per altra banda, desenvolupa els requisits i la sol·licitud de les devolucions per motiu d’utilització de mitjans de transport, per motiu d’exportació, i per motiu de la utilització de productes sotmesos a impostos especials en la transformació de productes no sotmesos a impostos especials.

Finalment, estableix els requisits i el procediment per obtenir les autoritzacions previstes en la Llei pel que fa als destil·ladors i refinadors, les persones que volen beneficiar-se dels tipus impositius reduïts, i els empresaris i els professionals que sol·liciten la devolució de la quota de liquidació dels impostos especials suportats quan utilitzen productes sotmesos a impostos especials en la transformació de productes no sotmesos a impostos especials.
LesLleis.com

Aquest Reglament es compon de trenta-sis articles, dividits en cinc capítols. A més, conté una disposició addicional relativa a la publicitat dels preus de venda al públic dels carburants i una disposició transitòria per facilitar la transició de les persones que operen amb mercaderies que a partir de l’entrada en vigor de la Llei estaran sotmeses a impostos especials. Finalment, el Reglament preveu una disposició derogatòria i deu annexes.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 21 de gener del 2009, aprova el Reglament d’impostos especials.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.