Carregant...
 

Decret que aprova el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat


Exposició de motius

El marc regulador de les fundacions es desenvolupa des de la perspectiva normativa que té atribuïda el Govern i fent ús de l’habilitació reglamentària prevista a l’article 35 i a la disposició final primera de la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions, que preveu l’existència d’un registre de fundacions, dependent del ministeri encarregat de la justícia, on s’inscriuran els actes relatius a les fundacions definides a l’article primer de la norma esmentada.

El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret permet posar en funcionament el Registre de Fundacions i desenvolupar-ne les funcions, l’estructura, el funcionament i els efectes, d’acord amb les directrius de la Llei 11/2008, de fundacions, així com les funcions del Protectorat i la seva relació amb el Registre.

El Registre presenta una naturalesa doble. D’un costat les fundacions adquireixen personalitat jurídica des del moment de la inscripció registral de l’escriptura pública de la seva constitució, i de l’altre el Registre es configura com un instrument al servei de l’Administració i del Protectorat al qual pretén proporcionar informació per al bon funcionament i l’exercici de les seves funcions.

Es regulen les inscripcions de les fundacions privades i públiques de nacionalitat andorrana i domiciliades a Andorra la finalitat de les quals comporta un interès general, i en queden excloses les fundacions privades d’interès particular. També es presta atenció als actes subjectes a inscripció, títols inscriptibles, terminis i requisits formals de la documentació. Altrament, s’estableixen altres funcions del Registre, com ara la legalització del llibres obligatoris.

La Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions disposa que s’ha de garantir l’existència d’un protectorat amb la missió de tenir cura de l’exercici correcte del dret de la fundació en els termes que estableix l’article 32 de la Llei. D’acord amb aquest principi s’ha configurat el Protectorat, com un òrgan administratiu eminentment assessor i informador. Per complir les seves funcions legalment atribuïdes, el Protectorat comptarà amb una comissió assessora amb unes funcions concretes i precises així com un funcionament àgil i que respecta els principis informadors del procediment administratiu. La Comissió Assessora funcionarà en Ple i en Comissió Tècnica.

Les disposicions normatives respecten l’autonomia de funcionament d’aquestes entitats: Protectorat i Registre. I en aquest sentit es regulen exclusivament determinats aspectes relatius a l’òrgan de govern d’especial interès per al Protectorat sobre la forma com ha d’actuar i sobre la forma com s’ha de relacionar amb les fundacions i amb el Registre de Fundacions.

Des del punt de vista formal, el Reglament s’articula en dos títols, formats per 76 articles. El títol I està constituït per 56 articles que regulen el conjunt de disposicions d’aplicació al Registre de Fundacions. El títol II està format per 20 articles que contenen les disposicions aplicables al Protectorat. Els articles es divideixen en capítols que regulen els aspectes dels àmbits d’aplicació.

Finalment es fixa el termini d’entrada en vigor del Reglament, que entra en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

A proposta del ministre d’Interior, el Govern, en la sessió de l’1 d’abril del 2009, aprova el Decret d’aprovació del Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat.
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.