Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

La recent aprovació i entrada en vigor de la Llei 28/2008, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000 fa necessària una modificació del Reglament que la desenvolupa per tal de recollir i desenvolupar els canvis de la nova Llei. La Llei 28/2008, de l’11 de desembre, suposa una harmonització de la legislació andorrana en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme amb els estàndards internacionals i les directives europees. Aquesta Llei faculta el Govern per establir les normes específiques amb relació a qualsevol aspecte de la Llei que pugui requerir un desenvolupament reglamentari.
LesLleis.com

A partir d’aquestes consideracions aquest Reglament conforma aspectes organitzatius i de funcionament de la Unitat d’intel·ligència Financera (UIF) creada per la Llei i que és l’òrgan que té com a missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig. Amb l’objecte de complir l’exigència legal el present Reglament estableix la forma en què els subjectes obligats han de complir les obligacions establertes en la Llei, els procediments que han de seguir en cas de detectar una operació o projecte d’operació que pot estar relacionada amb el blanqueig de capitals procedents d’activitats delictives, la formació que han de tenir les persones que formin part dels òrgans de control intern i de comunicació, el seu personal, el deure de secret professional, la cooperació internacional i l’intercanvi d’informació, així com el procediment sancionador.

A proposta del ministre de Finances i del ministre d’Interior i Justícia, i d’acord amb el Govern en la sessió del 22 d’abril del 2009

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.