Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de sòls contaminats


Exposició de motius

El Reglament desenvolupa els articles 45 i 46 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, i regula els procediments administratius per a la declaració d’un sòl contaminat i per a la declaració d’un sòl que ha deixat de ser contaminat.

L’article 45 de la Llei estableix que un sòl és declarat contaminat si reuneix les condicions següents: “contenir contaminants en concentracions superiors a les que li són pròpies, que afecten les seves funcions i representen un risc per a les persones i/o el medi ambient.”

Així, un sòl que contingui contaminants en concentracions superiors als nivells guia d’alerta establerts en aquest Reglament és declarat sòl contaminat únicament si aquests contaminants representen un risc inacceptable per a les persones i/o el medi ambient.

El procediment de declaració de sòl contaminat s’articula en dues fases. La primera fase permet valorar si la concentració al sòl de compostos d’origen antropogènic és superior als nivells guia d’alerta establerts. En aquest cas, el sòl és potencialment contaminat.

La segona fase s’inicia únicament quan el sòl és potencialment contaminat i consisteix en l’estudi de l’avaluació de risc per a les persones i/o el medi ambient. Si els estudis d’avaluació de risc indiquen l’existència d’un risc inacceptable per la població i/o el medi natural, el ministeri responsable del medi ambient declara el sòl com a sòl contaminat, d’acord amb l’article 45 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.

El Reglament regula els estudis que cal presentar al ministeri responsable del medi ambient a fi de justificar que els treballs de descontaminació s’han realitzat i que els objectius establerts en la declaració de sòl contaminat s’han assolit. Si les actuacions efectuades permeten aconseguir que la concentració dels contaminants sigui inferior als nivells guia d’alerta o que el risc sigui acceptable per a les persones i/o el medi ambient, el ministeri responsable del medi ambient declara que el sòl ha deixat de ser contaminat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.

En cas que les actuacions efectuades permetin aconseguir que el risc sigui acceptable per a les persones i/o el medi ambient però la concentració dels contaminants sigui superior als nivells guia d’alerta, el ministeri responsable del medi ambient declara que el sòl ha deixat de ser contaminat i pot, en virtut de l’article 53 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, demanar que el terreny se sotmeti a un pla de vigilància, com a mesura cautelar de control.

Quan en el marc d’un procediment de declaració de sòl contaminat es posi de manifest que, com a conseqüència de la contaminació del sòl, s’ha produït la contaminació de les aigües subterrànies, el Reglament preveu que s’iniciï un procediment per descontaminar les aigües subterrànies, els criteris del qual es poden definir per ordre ministerial.

En vista del que s’ha exposat i considerant la disposició transitòria tercera de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, que encomana al Govern el desenvolupament de la Llei per la via reglamentària, i especialment els articles 45 i 46;

A proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, el Govern, en la sessió del 17 de febrer del 2010, aprova aquest Reglament.
Article únic

S’aprova el Reglament de sòls contaminats, que entra en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de sòls contaminats

Article 1
Objecte
L’objecte del Reglament és establir les concentracions de substàncies contaminants al sòl a partir de les quals, i considerant-ne l’ús, un sòl és potencialment contaminat. Igualment es regulen els mecanismes administratius per declarar un sòl contaminat i per declarar que ha deixat de ser contaminat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.