Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Exposició de motius

L’article 135 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social estableix els percentatges de reembossament de les tarifes de responsabilitat.

L’abonament d’aquests percentatges difereix entre les prestacions ambulatòries, que es reembossen un 75%, i les hospitalàries, per a les quals s’abona el 90% de la tarifa de responsabilitat en règim de tercer pagador.

L’article 135 estableix que tenen dret a un reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat determinades persones que hagin patit un accident de treball o una malaltia professional o que es trobin en situacions que els dificultin fer front al copagament de les prestacions sanitàries d’acord amb els requisits establerts en aquest Reglament. També es reembossa el 100% de les tarifes de responsabilitat per a les prestacions de maternitat que s’especifiquen reglamentàriament.
LesLleis.com

El Govern, amb un informe previ de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, pot establir reglamentàriament altres supòsits en què determinats col·lectius tinguin dret a un reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat.

Per a les persones que pateixin determinades patologies de llarga durada el tractament de les quals representi un cost important, les prestacions que es determinin específicament es reembossaran un 90% o un 100% de les tarifes de responsabilitat en funció del cost i del règim, ambulatori o hospitalari.

La llista d’aquestes patologies s’ha de determinar reglamentàriament.

El pagament de les despeses per a les prestacions que es reembossen fins al 100% es fa en règim de tercer pagador, de forma que la persona eximida no ha de pagar la despesa i és la Caixa Andorrana de Seguretat Social qui abona l’import de l’acte o el producte de salut directament al prestador.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social amb data 29 de novembre de 2010, i a proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 16 de febrer del 2011, aprova aquest Decret.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.