Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte


Exposició de motius

La Llei 11/2012, del 21 de juny del 2012, incorpora al nostre ordenament tributari el règim jurídic de l’impost general indirecte. Aquesta Llei respon a una fita fonamental en el procés de perfeccionament i reforma de la imposició indirecta andorrana.

L’amplitud de l’àmbit d’aplicació de l’impost, que s’estén a la generalitat de les activitats empresarials o professionals; la mateixa naturalesa del text legal; així com determinades precisions reglamentàries establertes a la Llei per desenvolupar certs procediments, regular les obligacions formals i establir els criteris que facilitin la interpretació de les normes legals, han fet procedent que determinats aspectes es desenvolupin per la via reglamentària.

El Reglament consta de 33 articles, en els quals s’atén a les remissions establertes a la Llei, mitjançant l’ordre que s’hi estableix: naturalesa i àmbit de l’aplicació de l’impost, exempcions, lloc de realització del fet generador, base imposable, devolucions, règims especials, obligacions formals dels obligats tributaris i gestió de l’impost.

Amb relació a la naturalesa i l’àmbit d’aplicació de l’impost, es delimita el còmput dels llindars per ser considerats empresaris o professionals i es regula l’opció voluntària de ser considerat com a empresari o professional tot i no complir els requisits quantitatius establerts en l’article 5 de la Llei.

Pel que fa a les exempcions, es delimiten alguns requisits per aplicar-ne en relació amb les exportacions, les zones franques i els dipòsits temporals, entre d’altres.

Amb relació al lloc de realització del fet generador, s’ha desenvolupat reglamentàriament l’exercici de l’opció de tributació com a obligats tributaris establerts al territori andorrà per part d’empresaris no establerts en aquest territori.

Pel que fa referència a la base de tributació, es regula la forma en què s’han d’instrumentar les modificacions de la base de tributació i el seu impacte en la quota traslladada.

Amb relació al tipus de gravamen, es determina l’organisme responsable del reconeixement del caràcter cultural o social, així com de determinar les entitats autoritzades en matèria d’educació i ensenyament superior.

Amb referència a les devolucions, s’estableix els terminis, els efectes, així com la forma d’aplicació que els obligats tributaris han d’acomplir en relació amb aquestes qüestions.

També s’introdueixen preceptes reglamentaris en relació amb el règim especial simplificat.

Es delimiten, a continuació, les obligacions formals dels obligats tributaris en relació amb els diversos llibres-registre.

S’aborden els preceptes relatius a la gestió de l’impost, en relació amb la liquidació i recaptació, i a les obligacions que han de complir els obligats tributaris no establerts.

Finalment, s’estableixen els requisits de les factures o els documents substitutius, i se n’estableixen tres modalitats.

S’estableixen igualment quatre disposicions transitòries que regulen aspectes de determinats règims especials.

A més a més, el Reglament conté una disposició final que n’estableix l’entrada en vigor.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 24 d’octubre del 2012, aprova aquest Reglament d’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.