Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut


Exposició de motius

L’article 15 bis del Decret legislatiu del 26 d’agost del 2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, defineix la cartera de serveis i productes de salut com el conjunt dels actes, dels productes i de les prestacions oferts a la població en matèria de salut i produïts per mitjà de tècniques, tecnologies i processos basats en l’experimentació, els estudis i els coneixements científics.

La cartera ha de contenir els serveis bàsics accessibles a tota la població necessaris per dur a terme una atenció sanitària adequada, integral, integrada i continuada.

La Llei general de sanitat i la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social determinen de forma general els serveis que es proveeixen al país i els que són finançats públicament: els programes de salut pública, l’atenció primària i especialitzada, l’atenció i l’allotjament hospitalari, les urgències, el transport sanitari, els medicaments, els productes sanitaris i els productes alimentaris destinats a una alimentació especial, així com les despeses de desplaçament i allotjament quan les intervencions sanitàries s’han d’efectuar fora del país.

Per concretar els serveis sanitaris i els productes de salut que s’han d’oferir a la població i determinar quins han de ser finançats públicament a Andorra, cal definir criteris i establir un procediment clar i transparent. La inclusió d’un determinat servei o producte de salut en la cartera de serveis finançada públicament ha de tenir en compte la necessitat del servei, l’eficàcia i la relació cost-efectivitat i pot estar condicionada, entre altres aspectes, per la població a la qual es destina, els terminis de presa en càrrec o els prestadors que poden dur a terme l’activitat.
LesLleis.com

A l’efecte de fer i valorar propostes d’inclusió i exclusió dels productes i serveis que tenen finançament públic, és necessari crear una comissió específica que elabori informes adreçats principalment al Govern, formada per representants del ministeri encarregat de la salut i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

A proposta de la ministra de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 6 de febrer del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.