Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova la modificació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer


Exposició de motius

El 30 de març del 2005 es va aprovar el primer Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer que posa en funcionament, per primera vegada, dos tipus d’ajuts destinats a millorar les condicions d’accés i manteniment dels habitatges de lloguer a les llars amb situacions econòmiques més vulnerables: les subvencions periòdiques a l’habitatge de lloguer i els crèdits a l’emancipació, aquests últims destinats exclusivament als joves. En la convocatòria del 2009 es van crear els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer que han permès respondre a la necessitat de famílies que tenen dificultats econòmiques per signar un nou contracte de lloguer.

Any rere any, l’experiència i la informació en la gestió de les convocatòries han permès millorar els requisits d’accés, el procediment d’atorgament i la gestió interna d’aquests ajuts.

Per a aquesta convocatòria del 2014 els canvis introduïts responen principalment al procés d’homogeneïtzació dels criteris d’atorgament que s’ha iniciat amb la resta de departaments que atorguen ajuts i la revisió dels procediments de valoració.

Un dels canvis que percebran les persones que es vulguin acollir als ajuts està relacionat amb el període d’ingressos que es revisaran, que es fa coincidir amb l’any natural per millorar la gestió interna i permetre reduir la documentació que cal presentar a l’Administració en els diferents tràmits d’ajuts.

També es millora el procediment i es facilita l’accés a les subvencions periòdiques a l’habitatge de lloguer, establint la possibilitat d’esmenar les deficiències i acreditar el compliment dels requisits abans de l’inici efectiu del període subvencionat o durant el període d’esmena si és posterior.

Per raons de seguretat jurídica, es publica íntegrament el Reglament amb la inclusió de les modificacions i es deroga el Reglament vigent.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 23 d’abril del 2014, aprova la modificació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.