Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’adquisició del certificat de família nombrosa


Exposició del motius

Al Principat d’Andorra, com als països veïns, es constata que el fet de tenir una família nombrosa al segle XXI du implícit un augment de la responsabilitat, de la despesa i del temps de dedicació que els pares han de cedir a l’atenció dels fills.

Conscients d’aquesta situació i a fi de donar-hi resposta, el Govern d’Andorra, amb la implicació de les corporacions comunals, vol impulsar la creació del carnet de família nombrosa amb l’objectiu de donar suport a les famílies nombroses residents al país incidint en el seu benestar i la seva qualitat de vida i alleugerint la despesa dels nuclis familiars que ajuden a incrementar la taxa de creixement de la població andorrana.

Som coneixedors que a escala internacional no hi ha un reconeixement comú de la protecció legal de la família nombrosa. De fet, al Principat únicament hi havia una definició del concepte de família nombrosa en el Decret de deduccions universitàries derivades del títol de família nombrosa, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 67, any 15, del 03/09/2003.

La Carta Social Europea, que el Principat d’Andorra ha signat i ratificat en la seva versió revisada del 1996, recull en el seu article 16, el compromís dels estats per fomentar la protecció econòmica, jurídica i social de la família, especialment mitjançant prestacions socials i familiars, disposicions fiscals i d’altres mesures adients per a la protecció de la família.

Valorem que un posicionament clar i ferm del Principat vers els seus habitants en aquesta matèria és totalment necessari i per tal d’afavorir les famílies nombroses perquè puguin gaudir dels beneficis econòmics, socials i culturals que s’estableixin des dels sectors públic i privat, s’ha regulat la condició de la família nombrosa en la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris.

Per tot això, a proposta de la ministra de Salut i Benestar, en la sessió del 18 de juny del 2014, el Govern,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament d’adquisició del certificat de família nombrosa, que entrarà en vigor a partir del primer dia del mes de setembre de l’any de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’adquisició del certificat de família nombrosa

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és establir les condicions i el procediment per adquirir el certificat de família nombrosa.

El certificat de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i que reporta diversos beneficis.

Aquest document és expedit i renovat pel Departament de Benestar del Ministeri de Salut i Benestar del Govern d’Andorra.

La condició de família nombrosa a l’efecte d’aquest Reglament dóna dret a la possessió d’un carnet de família nombrosa per nucli familiar, d’ús personal i intransferible, vàlid al Principat. El carnet es lliura juntament amb el certificat de família nombrosa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.