Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys


La situació de crisi econòmica actual dels darrers anys s’ha fet especialment palesa en el mercat laboral amb la pèrdua de molts llocs de treball, i amb la desproporció creixent entre el nombre de desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina i el reduït nombre d’ofertes de llocs de treball.

Per aquest motiu el Govern ha endegat diferents programes de polítiques actives d’ocupació en els sectors privat i públic, i, mitjançant la col·laboració dels ministeris titulars de les competències d’educació i de treball, ha fomentat l’organització de cursos de formació ocupacional, amb un increment important de les partides pressupostàries corresponents, la qual cosa ha permès pal·liar les dificultats evidents de la manca de feina dels treballadors majors d’edat en situació d’atur inscrits al Servei d’Ocupació.

No obstant això, també cal tenir en compte el nombre de joves de 16 a 20 anys que presenten unes característiques específiques comunes: han acabat l’etapa d’escolaritat obligatòria i no han obtingut una certificació, o bé han abandonat els estudis prematurament i no han tingut una experiència laboral rellevant. Aquestes circumstàncies poden conduir a una situació d’exclusió social preocupant que reclama una intervenció decidida del Govern.

Els ministeris d’Educació i Joventut, i de Justícia i Interior comparteixen la preocupació de donar resposta a aquests joves i, en conseqüència, consideren necessària la creació d’un pla per a joves actius de 16 a 20 anys, conjunt i transversal, que, en el marc de la tutoria, prevegi accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, la persona jove perquè identifiqui i desenvolupi els seus recursos i competències en dos etapes successives.

La primera etapa es desenvolupa en l’àmbit educatiu mitjançant el Programa per a la millora de l’ocupabilitat dels joves de 16 a 20 anys, i ha de proporcionar als joves una formació professionalitzadora mitjançant el desenvolupament de competències específiques, transversals i laborals durant l’itinerari formatiu previ a l’accés al món laboral. La relació que s’estableix entre el jove actiu i l’organisme, l’entitat o l’empresa en aquesta primera etapa és la pròpia de l’àmbit educatiu.

La segona etapa es desenvolupa en l’àmbit laboral i fomenta la contractació i la formació dels joves que hagin superat satisfactòriament l’etapa anterior, mitjançant el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, que és objecte d’aquest Reglament.

L’objectiu del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys és fomentar la contractació dels joves i la seva formació mitjançant un procés d’adquisició de la pràctica o l’experiència professional en l’àmbit laboral, que pot anar acompanyat d’un procés formatiu teòric en les situacions en què es consideri convenient. La contractació dels joves es fomenta mitjançant subvencions que es paguen als comuns, les entitats parapúbliques, les societats públiques o les empreses que vulguin acollir-se al programa en qualitat de part beneficiària i, amb la presentació prèvia d’una oferta de treball i la selecció d’un dels joves proposats, formalitzin el contracte de treball amb les condicions específiques del programa.

Aquest Reglament s’estructura en tres capítols. El capítol primer determina les disposicions generals, estableix els objectius específics del programa i el règim jurídic, identifica els subjectes beneficiaris i els destinataris, i les modalitats concretes dels beneficis associats, que es configuren en forma de subvenció.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables; el règim obligacional particular dels potencials beneficiaris; l’import, la durada i la periodicitat del pagament de les subvencions atorgades; el règim de concurrència i d’incompatibilitat amb altres programes i prestacions; el període de vigència del programa, i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer determina aspectes procedimentals, la gestió de les subvencions, els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior i de la ministra d’Educació i Joventut, el Govern, en la sessió del 21 de gener del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.