Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’activitat de producció d’energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica


Exposició de motius

La Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l’energia elèctrica estableix una excepció al règim d’exclusiva atribuït a l’Administració en matèria de producció d’energia elèctrica i permet produir electricitat mitjançant instal·lacions de tot tipus d’energia renovable per a potències inferiors a 500 kW i que cedeixin l’energia generada a la xarxa de distribució.

L’objectiu d’aquest Reglament és establir les prescripcions administratives i tècniques per a la producció d’energia elèctrica mitjançant minicentrals hidràuliques i la seva connexió a la xarxa elèctrica. A més, el Reglament estableix el règim econòmic al qual estan sotmesos els titulars d’aquestes instal·lacions hidroelèctriques.

Seguint les recomanacions del Llibre blanc de l’energia, aquestes instal·lacions hidroelèctriques han de contribuir a produir energia dins l’àmbit nacional, disminuint així la dependència de l’exterior, gràcies a instal·lacions sostenibles des del punt de vista econòmic i mediambiental.

D’acord amb aquestes consideracions, el Govern, en la sessió de l’11 de febrer del 2015, a proposta del ministre d’Economia i Territori,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de l’activitat de producció d’energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa de distribució, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.