Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica


Exposició de motius

La Llei de serveis de confiança electrònica regula, entre d’altres, els serveis de confiança electrònica i el seus efectes substantius en l’àmbit de les relacions privades i en el de les administracions públiques, l’activitat dels prestadors de serveis de confiança electrònica qualificats, i les condicions de supervisió que se’ls apliquen.

El títol preliminar d’aquest Reglament es refereix al sistema de supervisió i control de determinats prestadors de serveis de confiança electrònica: els que s’adrecen al públic i els que són qualificats. Primerament s’introdueix una presentació del contingut del Reglament, la qual cosa es considera necessària atesa la pluralitat de les matèries tractades al text, sense perdre de vista la seva total relació amb els serveis de confiança electrònics.

Pel que fa a la supervisió i el control, i en compliment del mandat de l’article 33 regulat a la secció segona del capítol quart de la Llei de serveis de confiança electrònica, l’article 2 del Reglament estableix que l’entitat pública o privada que fa les funcions d’entitat d’acreditació com a organisme de supervisió, i també de control dels prestadors, és la Comissió Nacional d’Acreditació. El títol I també inclou el procediment sancionador aplicable, i regula en detall la composició, les competències i l’organització interna de la Comissió Nacional d’Acreditació.

El títol I, en relació amb la certificació dels serveis de confiança electrònica qualificats, preveu de quina manera es poden certificar voluntàriament els mateixos serveis, amb els efectes que reconeix a aquesta certificació la Llei de serveis de confiança electrònica.

Per acabar, en relació amb el títol II del Reglament, cal aclarir que la nova Llei de serveis de confiança electrònica del Principat d’Andorra ha suposat ampliar el rang de serveis de confiança electrònica més enllà de la signatura electrònica. Així mateix, la Llei ha previst una nova regulació del marc transfronterer basada en el reconeixement i l’acceptació mutus. A l’emparament d’aquesta normativa, el Govern s’ha constituït en prestador de serveis de confiança electrònica per mitjà de la seva entitat de certificació, la qual cosa ha posat de manifest la necessitat de crear un òrgan específic que impulsi i controli aquest nou servei que presta. Aquest òrgan, que es regula al títol II, és l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra.

Al mateix títol es regula l’atorgament i la gestió, per part del Govern d’Andorra, dels identificadors d’objecte, i els aspectes relacionats amb els mateixos identificadors, per tal de donar suport al desenvolupament de les tecnologies de la informació al Principat d’Andorra, i la seva interoperabilitat internacional. Es parla d’aquests identificadors com a OID, donant cabuda al terme més comú del nom. S’ha cregut convenient incorporar les previsions normatives de l’OID en el títol corresponent a l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra, atès que les funcions corresponents podran ser atribuïdes a aquesta oficina.

A proposta del cap de Govern, el Govern, en la sessió de l’1 de juliol del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica

Títol preliminar

Article 1. Finalitat, objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula al Principat d’Andorra, entre d’altres:

- La supervisió i el control dels prestadors de serveis de confiança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualificats, en compliment de l’article 33 de la Llei de serveis de confiança electrònica, així com el règim jurídic de la Comissió Nacional d’Acreditació en la seva condició d’òrgan supervisor.
- El sistema de certificació voluntària dels serveis de confiança electrònica qualificats.
- L’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra, i els OID.


2. La finalitat d’aquest Reglament és desenvolupar la Llei de serveis de confiança electrònica per garantir un grau adequat de seguretat, qualitat i confiança en la prestació de serveis de confiança electrònica qualificats, i protegir degudament els drets dels usuaris, en establir els sistemes de supervisió i control i certificació en relació amb els prestadors de serveis de confiança electrònica i els seus serveis i productes.

3. El sistema de supervisió i control definit en aquest Reglament és obligatori, i es configura com un requisit d’eficàcia administrativa per a l’inici i el manteniment de l’activitat dels prestadors de serveis de confiança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualificats.

4. La certificació definida en aquest Reglament és voluntària, i afecta les entitats prestadores de serveis de confiança electrònica qualificats que vulguin obtenir una prova de compliment dels requisits legals, a efectes processals.

Títol I. Acreditació, supervisió i de control de prestadors de serveis de confiança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualificats

Article 2. Organisme d’acreditació, supervisió i control

En compliment de l’article 33.1 de la Llei de serveis de confiança electrònica, l’entitat pública que fa les funcions d’entitat d’acreditació i supervisió dels prestadors de serveis de confiança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualificats és, de manera exclusiva, la Comissió Nacional d’Acreditació, l’organització i funcionament de la qual es regulen al capítol segon d’aquest títol.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.