Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Benestar Social (CONBS)


La Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris crea, a l’article 36, la Comissió Nacional de Benestar Social (en endavant, CONBS) com a òrgan bàsic per a la coordinació i la cooperació interadministrativa del Govern i dels comuns sobre els aspectes d’interès comú en matèria de serveis socials.
LesLleis.com

Aquest precepte estableix els aspectes essencials de la Comissió, però deixa la concreció de la composició i les normes internes de funcionament, d’acord amb l’article 36.6 de la Llei esmentada, a la via reglamentària. D’altra banda, la disposició final primera, que concreta el calendari de desplegament de la Llei esmentada, estableix que abans de finalitzar el segon any de vigència s’ha de posar en marxa la CONBS.

A escala parroquial es creen les comissions tècniques comunals de benestar social, que si bé, d’acord amb l’article 37 de la Llei, correspon als comuns la concreció de la composició i les funcions, atorga a la CONBS la fixació dels criteris bàsics de coordinació.

A partir del marc que estableix la Llei esmentada, aquest Reglament completa i concreta la composició, les funcions, l’organització i el funcionament de la CONBS, perquè sigui un instrument útil i operatiu per al desenvolupament del nou model de serveis socials i sanitaris.

Ateses les implicacions d’ambdues administracions, la governamental i la comunal, el Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació, ha sotmès a la consideració dels Comuns el Reglament i n’ha rebut la conformitat.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 16 de setembre del 2015,

Decreta

S’aprova el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Benestar Social (CONBS), que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Benestar Social (CONBS)

Article 1. Naturalesa i funcions

La Comissió Nacional de Benestar Social (CONBS) –com a òrgan de caràcter polític i tècnic per a la coordinació i la cooperació interadministratives del Govern i els comuns sobre els aspectes d’interès comú en matèria de serveis socials– té encomanades, d’acord amb els articles 4, 36 i 37 de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, les funcions següents:

a) Intercanvi d’informació i seguiment sobre aspectes relacionats amb la planificació i el desenvolupament de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris.
b) Establiment de mecanismes de regulació, coordinació i cooperació en la prestació dels serveis socials.
c) Estudi de les propostes de millora dels serveis socials.
d) Unificació de criteris que garanteixin la igualtat i l’equitat personal i territorial en els aspectes següents:
- Requisits per autoritzar l’obertura d’establiments de serveis socials i sociosanitaris de competència comunal.
- Determinació del règim dels preus públics dels serveis comunals.
- Establiment dels criteris per determinar el copagament en els serveis comunals.
- Mecanismes de coordinació i compensació de serveis prestats pels comuns a persones residents en altres parròquies i de prestacions, programes, protocols i accions supracomunals.

e) Establiment dels criteris bàsics de coordinació de les comissions tècniques comunals de benestar social.
f) Qualsevol altra funció que la CONBS decideixi en el marc que preveu la Llei esmentada.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.