Carregant...
 


Edicte


El 13 de març de 2013 el Govern va aprovar el Reglament de les enceses de foc, amb l’objectiu de promoure una regulació actualitzada i moderna en aquesta matèria, que, fins llavors, es regia pel Reglament referent a l’Ordinació, del 13 de juliol de 1987, “III. Agricultura, 3. Patrimoni forestal”, del 20 d’abril de 1988, modificat puntualment en virtut dels reglaments del 27 de juliol de 1994 i del 28 d’agost de 1996. La nova norma reglamentària pretenia adaptar-se als canvis socioestructurals i econòmics esdevinguts, i en concret regular l’ús del foc com a eina per eliminar residus agrícoles i forestals, i les activitats que comporten un risc d’incendi, amb la finalitat d’eliminar o reduir aquest risc i de protegir el medi ambient.

El Reglament regulador de les enceses de foc vigent ha proporcionat un marc jurídic i normatiu complet i adequat que ha permès assolir amb escreix les finalitats cercades amb la seva aprovació. No obstant això, l’aplicació pràctica de la norma esmentada ha evidenciat la necessitat de modificar-ne determinades qüestions, i és per aquest motiu que es promou un nou Reglament.

Aquest nou Reglament pretén simplificar, en primer lloc, el procediment de comunicació de les enceses de foc i allargar la vigència de les comunicacions de les enceses de foc per a treballs agrícoles i forestals, la qual passa a ser de cinc dies naturals. Igualment, es preveu que la notificació de la suspensió de l’encesa es faci directament a la persona interessada per part dels departaments o cossos competents per acordar-la, en lloc de comunicar-la com s’esdevé ara al Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències perquè aquest Departament ho faci saber al comú concernit a l’efecte que ho notifiqui a la persona interessada. D’altra banda, se suprimeix la necessitat de comunicar els focs de campament, i es modifica puntualment el règim dels requisits per fer les enceses de foc, tot millorant-ne la redacció. Concretament, es reformen en part les tipologies de les enceses previstes en el Reglament vigent, s’eliminen algunes mesures de seguretat establertes que s’han revelat innecessàries, se n’afegeixen altres que es consideren útils per a la prevenció d’incendis, i se’n modulen d’altres.

El Reglament regulador de les enceses de foc es divideix en tretze articles, estructurats en quatre capítols, i una disposició derogatòria. El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, es desglossa en dos articles que defineixen l’àmbit d’aplicació general i l’àmbit d’aplicació material del Reglament. El capítol segon incideix, en virtut dels articles 3 a 5, en la comunicació de les enceses de foc, les persones que poden fer aquesta comunicació, i la suspensió de les enceses de foc. El capítol tercer, del qual formen part els articles 6 a 12, regula els requisits i els criteris per a les enceses de foc, i en concret els requisits comuns a aquest efecte, els períodes de les enceses de foc, els requisits específics aplicables a les enceses de foc per a treballs agrícoles, per a treballs forestals, de campament i per a actes festius, i les condicions de seguretat de les barbacoes. Finalment, el capítol quart i l’article 13, l’únic que en forma part, estan dedicats al règim de responsabilitat.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 17 d’agost del 2016,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les enceses de foc, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de les enceses de foc

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació general

1. Aquest Reglament regula els criteris i els requisits tècnics per a les enceses de foc a tot el territori del Principat d’Andorra.
LesLleis.com

2. Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament l’ús de foc tècnic efectuat pel Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments en el marc de l’acompliment de les funcions que té encomanades, amb una finalitat preventiva, formativa o d’extinció d’incendis.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.