Carregant...
 


DecretL’article 138 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, regula la col·laboració entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i els prestadors de servei de salut. En concret, en l’apartat 1 c) disposa que per signar conveni els professionals de la salut han d’estar degudament acreditats pel ministeri responsable de la salut d’acord amb els criteris que s’estableixin per reglament.

Els professionals de la salut que signen conveni amb la CASS sigui a través del col·legi professional o sigui de manera individualitzada constitueixen, juntament amb les estructures que conformen el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el pilar essencial de la prestació de serveis sanitaris públics al país. Per aquest motiu han de seguir els objectius de la política sanitària del Govern basats en la qualitat assistencial, l’atenció centrada en la persona i l’eficiència en la utilització dels recursos públics.

L’acreditació té com a objectiu verificar que els professionals de la salut que volen prestar el seus serveis en les condicions que estableix el conveni amb la CASS, compleixin els estàndards de qualitat que estableixi el ministeri responsable de la salut.

En tot cas, caldrà desenvolupar com a requisit de manteniment de l’acreditació, un sistema d’avaluació de la formació continuada que permeti garantir l’actualització dels coneixements i les competències de tots els professionals de la salut en el sentit que disposa l’article 69 bis de la Llei general de sanitat. Mentre no es disposi del sistema d’acreditació que inclogui tots els aspectes esmentat s’escau aprovar un reglament que estableixi uns criteris bàsics per obtenir l’acreditació dels metges que, en el moment de l’entrada en vigor del reglament, no estiguin convencionats amb la CASS, d’acord amb el principi de no retroactivitat de les normes menys favorables a l’administrat.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, el dia 7 de juny del 2017, aprova el Decret següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir les condicions per a obtenir l’acreditació dels metges que desitgen prestar els seus serveis en el marc del conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), així com el procediment d’atorgament i les causes de revocació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.