Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT)


Exposició de motius

Vista la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic;

La Llei 16/20017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, en el capítol cinquè, defineix les obligacions dels allotjaments turístics i preveu que hagin de tenir un registre d’ocupació de tots els seus usuaris. També estableix les obligacions específiques per grups d’allotjament en relació amb aquest registre.

Els articles 48 a 51 de la Llei esmentada determinen que cal fixar per via reglamentària la forma i el model d’aquest Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (d’ara endavant, ROAT), així com els camps que ha de contenir i altres punts essencials mínims definits en la norma legal, la freqüència amb què els allotjaments han d’actualitzar-lo i trametre les dades al Departament de Policia, i el termini de conservació de la còpia dels documents d’identitat dels usuaris majors de 16 anys registrats.

L’article 54 de la Llei determina que els allotjaments turístics, mitjançant el ROAT, tenen l’obligació de trametre al ministeri competent en matèria de turisme les dades que aquest ministeri sol·liciti referents als períodes d’obertura, full de preus i full de serveis, amb la periodicitat i el contingut que determini aquest Reglament.

És per aquest motiu que es promou aquest Reglament, que es divideix en setze articles i una disposició derogatòria.

L’article 1 estableix l’àmbit d’aplicació de la norma reglamentària, mentre que els articles 2 i 3 regulen l’obligació de registre dels usuaris dels allotjaments turístics i el contingut de la informació que aquests allotjaments han d’inscriure al ROAT. L’article 4 incideix en les diverses modalitats de tramesa de la informació, i l’article 5 defineix el procediment per sol·licitar l’alta al programa del ROAT. Pel que fa als articles 6 i 7, fan referència a l’actualització del ROAT i a la freqüència de tramesa de les dades. L’article 8 regula el supòsit especial de l’usuari major de 16 anys que no disposi o no vulgui presentar un document d’identitat, i l’article 9 determina l’obligatorietat de permetre l’accés a les dades del ROAT al Departament de Policia. Els articles 10 i 15 fixen les normes relatives a la protecció i la conservació de les dades personals. Finalment, els articles 11 a 14 defineixen i regulen l’intercanvi obligatori d’informació amb el ministeri competent en matèria de turisme i l’intercanvi opcional amb el departament encarregat de l’estadística pública. Per acabar, l’article 16 fa una remissió a la norma legal en matèria sancionadora.

A proposta dels ministres de Finances, d’Afers Socials, Justícia i Interior, i de Turisme, el Govern, en la sessió del dia 25 d’abril del 2018, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT)

Article 1. Àmbit d’aplicació

El Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics s’aplica a tots els allotjaments turístics als quals fa referència la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, exceptuant les àrees d’acollida d’autocaravanes.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.