Carregant...
 


Decret


Decret del 4-11-2020 pel qual s’aprova el Reglament per a l’ús dels tests d’antigen per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Els tests ràpids d’antigen per diagnosticar la infecció de la COVID-19 detecten la proteïna del virus (antigen) en el tracte respiratori amb una tècnica que permet obtenir el resultat en un termini inferior a trenta minuts.

Aquests tests constitueixen una eina auxiliar per al control de la pandèmia i en determinades situacions faciliten el diagnòstic de la malaltia de forma ràpida, cosa que permet iniciar les mesures de seguiment i aïllament oportunes i disminuir la transmissió del virus.

Les proves de diagnòstic molecular del virus SARS-CoV-2 (PCR i TMA) són el mètode de diagnòstic d’elecció utilitzat en aquests moments per identificar i controlar els casos i requereixen l’estructura en personal i material d’un laboratori clínic.

Els nous tests ràpids d’antigen poden ser útils per al seguiment de contactes o per fer cribratges específics a poblacions de risc i també es poden fer servir en centres sanitaris privats per al diagnòstic de la infecció de les persones a qui es doni el servei.

Per les característiques de sensibilitat i especificitat d’aquest test, els resultats positius són altament fiables sobretot durant els primers dies de la infecció en persones amb símptomes; per contra, un resultat negatiu no exclou per si sol la infecció per SARS-CoV-2.

Per tal d’oferir les màximes garanties en la utilització d’aquests tests i obtenir-ne el màxim rendiment, escau regular aspectes com les característiques del test, els centres sanitaris i el personal que el pot fer servir, així com la informació que s’ha de donar als usuaris i les notificacions al Ministeri de Salut.

Atès que la COVID-19 és una malaltia infecciosa de declaració obligatòria i d’acord amb l’article 47.3 ter de la Llei general de sanitat, els professionals de la salut han de notificar al Ministeri de Salut els resultats de casos positius que es detectin amb aquest test d’antigen.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 4 de novembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament per a l’ús dels tests d’antigen per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2, que entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament per a l’ús dels tests d’antigen per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular les condicions per dur a terme tests ràpids d’antigen per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2 fora del sistema públic de salut.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.