Carregant...
 

Protocol d’esmena de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos


EL PRINCIPAT D’ANDORRA, en endavant “Andorra”,

i

LA UNIÓ EUROPEA,

ambdós anomenats en endavant “part contractant” o, conjuntament, “parts contractants”,

Amb la intenció d’aplicar la Norma de l’OCDE per a l’intercanvi automàtic d’informació financera, en endavant la “norma global”, en un marc de cooperació entre les parts contractants,

Considerant que les parts contractants tenen una llarga i estreta relació pel que fa a la cooperació en matèria fiscal, en particular pel que fa a l’aplicació de mesures equivalents a les previstes en la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagaments d’interessos1, i desitgen millorar el compliment fiscal internacional reforçant aquesta relació,

Considerant que les parts contractants desitgen arribar a un acord per millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a una certa confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limitin l’ús de la informació intercanviada,

Considerant que l’article 12 de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos2, referit en endavant com l’”Acord”, en la forma prèvia a la seva esmena mitjançant aquest Protocol d’esmena, que actualment estableix l’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud limitat a les conductes que constitueixen frau fiscal i similars, hauria d’alinear-se a la norma de l’OCDE en matèria de transparència i intercanvi d’informació en matèria fiscal,

Considerant que les parts contractants aplicaran les seves lleis i pràctiques respectives de protecció de dades en el tractament de les dades personals intercanviades de conformitat amb l’Acord esmenat mitjançant aquest Protocol d’esmena i es comprometen a notificar-se sense cap retard indegut qualsevol modificació substancial de les lleis i pràctiques esmentades,

Considerant que la Decisió 2010/625/UE de la Comissió de 19 d’octubre del 20103 de conformitat amb la Directiva 95/46/EC4 relativa a la protecció adequada de les dades personals a Andorra afirmava que, per a totes les activitats que pertanyen a l’àmbit de la Directiva esmentada, es considera que Andorra garanteix un nivell adequat de protecció de les dades personals transferides des de la Unió Europea,

Considerant que els estats membres i Andorra disposaran, a la data d’entrada en vigor d’aquest Protocol d’esmena: (i) de salvaguardes adequades per garantir que la informació rebuda en virtut de l’Acord esmenat mitjançant aquest Protocol d’esmena es mantingui confidencial i s’empri únicament per als objectius i per les persones o autoritats implicades en la determinació, la recaptació o el cobrament dels impostos, en l’aplicació o l’enjudiciament o en la resolució de recursos en matèria fiscal, o en la seva supervisió, així com per a altres objectius autoritzats, i (ii) de la infraestructura per a una relació d’intercanvi efectiu (incloent-hi els processos establerts per garantir intercanvis d’informació a temps, precisos, segurs i confidencials, comunicacions efectives i fiables, i capacitat per resoldre ràpidament qüestions i dubtes sobre intercanvis o sol·licituds d’intercanvi i d’administrar les disposicions de l’article 4 de l’Acord esmenat mitjançant aquest Protocol d’esmena),

Considerant que les “institucions financeres obligades a comunicar informació”, les “autoritats competents” que envien i les “autoritats competents” que reben informació, responsables del tractament de dades, haurien de conservar la informació processada de conformitat amb l’Acord esmenat mitjançant aquest Protocol d’esmena durant no més temps del necessari per assolir els objectius d’aquest Acord. Tenint en compte les diferències entre les legislacions dels estats membres i la d’Andorra, el període màxim de retenció per a cada part contractant hauria de ser establert d’acord amb el període de prescripció establert per la legislació tributària nacional de cada responsable del tractament de dades,

Considerant que les categories d’“institucions financeres obligades a comunicar informació” i de “comptes subjectes a comunicació d’informació” coberts per l’Acord esmenat mitjançant aquest Protocol d’esmena són dissenyades per limitar les oportunitats dels contribuents d’evitar que es comuniqui informació seva transferint els actius a “institucions financeres” o invertint en productes financers que quedin fora de l’àmbit de l’Acord esmenat mitjançant aquest Protocol d’esmena. Tanmateix, haurien de ser exclosos de l’àmbit d’aplicació, certes “institucions financeres” i comptes que presenten un risc baix de ser emprats per evadir impostos. Generalment no s’haurien d’incloure llindars perquè podrien ser obviats fàcilment repartint els comptes en diferents “institucions financeres”. La informació financera que ha de ser comunicada i intercanviada hauria de referir-se no només a tots els ingressos rellevants (interessos, dividends i tipus similars d’ingressos), sinó també als saldos dels comptes i beneficis derivats de vendes d’”actius financers”, per tal de resoldre situacions en què un contribuent intenta amagar capital que representa ingressos o actius respecte dels quals ha evadit el pagament d’impostos. Per aquest motiu, el tractament de la informació en virtut de l’Acord esmenat mitjançant aquest Protocol d’esmena és necessari i proporcionat a l’objectiu de permetre a les administracions tributàries dels estats membres i d’Andorra d’identificar de manera correcta i inequívoca els contribuents concernits, d’administrar i aplicar les seves lleis fiscals en situacions transfrontereres, d’avaluar la probabilitat d’evasió fiscal i d’evitar investigacions posteriors innecessàries,

HAN ACORDAT EL SEGÜENT:
Article 1

L’Acord entre la Comunitat Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos (en endavant l’“Acord”) serà esmenat de la manera següent:

(1) El títol de l’Acord se substitueix per:

“Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional”;

(2) Els articles 1 a 19 se substitueixen per:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.