Carregant...
 

Capítol II.
El procés de declaracióEn existir dues grans fases en el procés civil, la declarativa i la d'execució, en aquesta GUIA també diferenciarem aquests dos grans apartats, analitzant primer els processos de declaració, per encarar posteriorment el procés d'execució.

Per poder comprendre millor com s'articulen i operen les diferents fases, instruments i actes processals que conformen el procés de declaració, utilitzant com a referència el procediment ordinari (procediment tipus), s'ha creat un "procés ideal" en el qual s'exposa de forma ordenada cronològicament tot el que es pot fer en un procés de declaració; així, estarem en condicions de conèixer perfectament com operen a la pràctica tots els instruments i actuacions que ha previst la llei. No podem oblidar que els diferents procediments declaratius es desenvoluparan utilitzant el que ara s'exposa total o parcialment; així, coneixent la totalitat de les eines processals, resultarà molt més fàcil entendre els diferents processos de declaració, tant de generals com d’especials (no és possible entrar directament dins el procediments si abans no s’han exposat i han quedat entesos els diferents actes que els integren i conformen).

Per a una millor comprensió, aquest Capítol s'ha estructurat de la següent manera:

Previ: L'objecte del procés (Tema 6): La determinació de l'objecte del procés es converteix en l'element essencial del procés de declaració, determinant com es construeix la demanda i el desenvolupament posterior de les diferents actuacions.

Secció Primera: la primera instància: El procés de declaració andorrà ha optat per un sistema de doble instància o doble enjudiciament. Per això, primer analitzarem les diferents fases de la primera instància, per posteriorment estudiar la segona instància, a la qual s'accedeix mitjançant el recurs d'apel·lació.

1. Actuacions potestatives prèvies a la iniciació el procés (Tema 7): Diligències Preliminars, anticipació i assegurament de la prova, les mesures cautelars.
2. Subsecció Primera: Fase d'al·legacions (Tema 8): Demanda i les conductes possibles del demandat davant la demanda.
3. Subsecció Segona: Fase de prova.

4. Subsecció tercera: Terminació de el procés (Tema 11): La terminació normal del procés mitjançant sentència. El poder de disposició de les parts i les seves pretensions: paralització i terminació anormal del procés (renúncia, assentiment, desistiment, transacció i caducitat).


Secció Segona: La segona instància (Tema 12): S'hi accedeix mitjançant el recurs d'apel·lació, el coneixement del qual es reserva en exclusiva a la sala civil del Tribunal Superior de Justícia, per la qual cosa en té una doble funció: revisar allò que s'ha fet en primera instància i crear la doctrina jurisprudencial processal civil mercantil.

Secció Tercera: Els efectes del procés (Tema 13): En arribar a la fi del procés en haver adquirit fermesa la resolució que li posa fi, hem de conèixer quins efectes produeix aquesta resolució (la cosa jutjada), i si es pot modificar d'alguna manera (Mitjans de rescissió o revocació de la cosa jutjada).


Francisco José Peláez Sanz