Carregant...
 

Capítol IV
El procés d'execució | Guia de procediment civilEl Codi de procediment civil ha optat per un únic procediment d'execució forçosa, respectant les particularitats del sistema d'execució andorrà, que des de l'any 2015 van atribuir importants competències en execució a la figura del "saig" (Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig), encara que no formava part de l'Administració de Justícia (Apartat XII, exposició de motius CPC).

La protecció jurisdiccional com a dret reconegut en l'article 10 CA Article 10

1. Es reconeix el dret a la jurisdicció, a obtenir d’aquesta una decisió fonamentada en Dret, i a un procés degut, substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei.

2. Es garanteix a tothom el dret a la defensa i a l’assistència tècnica d’un lletrat, a un judici de durada raonable, a la presumpció d’innocència, a ésser informat de l’acusació, a no confessar-se culpable, a no declarar en contra d’ell mateix i, en els processos penals, al recurs.

3. La llei regularà els supòsits en què, per garantir el principi d’igualtat, la justícia ha d’ésser gratuïta.
, té una doble vessant, tal com es manifesta en l'article 1 CPC Article 1. Dret a la jurisdicció i resolució extrajudicial de les controvèrsies

1. L’accés al procés judicial és un dret inclòs en el dret constitucional a la jurisdicció que s’exerceix de conformitat amb la llei i que atorga el dret d’obtenir una decisió fonamentada en dret, mitjançant un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei, i el dret d’obtenir-ne l’execució tal com està previst a la llei.

2. Els mitjans extrajudicials de prevenció i resolució de les controvèrsies són escollits de comú acord per les persones interessades. Aquests mitjans són principalment la negociació entre les parts, la mediació i l’arbitratge en què les parts recorren a l’assistència d’una tercera persona, o qualsevol altre mitjà que considerin convenient. Els ciutadans han de tenir en compte el recurs a aquests mitjans i les administracions competents n’han de fomentar el coneixement i l’ús.
: el dret a obtenir una decisió fonamentada en dret, i el dret a obtenir una execució tal com està previst en la Llei. La part, quan va als tribunals de justícia, li preocupa fonamentalment l'efectivitat pràctica del dret la tutela del qual sol·licita; per això, si no aconseguís la seva execució, el sistema hauria fracassat. Així, el procés d'execució esdevé un element essencial de el sistema judicial.

Aquest capítol l'hem estructurat en dues Seccions:

1. Qüestions generals sobre l'execució forçosa (TEMA 15): Els títols executius, les parts del procés d'execució i la tramitació del procés d'execució des de la interposició de la demanda fins la resolució de l'oposició al despatx d'execució, si es plantegés.

2. Les diferents formes d'activitat executiva (TEMA 16): Encara que hi hagi un únic procediment d'execució, tal com hem dit, l'activitat executiva no és uniforme. En cas d'incompliment del deutor, se li donarà un termini perquè pugui complir voluntàriament; si no ho fa, s'inicia el procediment de "execució forçosa" (la denominació deriva de el fet que l'executat no hi ha complert voluntàriament). La prestació de condemna objecte de l'execució, en funció del seu contingut, requerirà que es realitzin activitats diverses, per això el Codi diferència dues formes d'execució:

1. L'execució de condemnes dineràries.
2. L'execució de condemnes no dineràries.Francisco José Peláez Sanz