Carregant...
 


Decret legislatiu


Vist l’article 59 de la Constitució, que estableix que, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa al Govern;

Vista la disposició final primera de la Llei 1/2009, del 23 de gener de modificació de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini de tres (3) mesos a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat de la Llei esmentada, amb la incorporació de totes les modificacions, les addicions i les precisions aportades per la Llei esmentada;
LesLleis.com

A proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 26 d’agost del 2009, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.