Carregant...
 

Llei qualificada del règim electoral i del referèndum


Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Títol I
Disposicions generals
Capítol I
El dret de sufragi
Capítol II
Les llistes electorals
Capítol III
Les candidatures
Capítol IV
La campanya electoral
Capítol V
De les condicions del vot
Capítol VI
Infraccions penals
Capítol VII
El recurs contenciós

Títol II
De les eleccions generals
Capítol I
Convocatòria d’eleccions
Capítol II
Sistema electoral

Títol III
De les eleccions comunals

Títol IV
Dels referèndums
Capítol I
El referèndum de reforma constitucional
Capítol II
El referèndum consultiu

Disposició transitòria primera

Disposició transitòria segona

Disposició transitòria tercera

Disposició transitòria quarta

Disposició transitòria cinquena

Disposició transitòria sisena

Disposició final

Exposicio de motius

La modificació del sistema electoral era una necessitat sentida pel poble andorrà. La Constitució recentment aprovada, li ha donat una resposta satisfactòria, tot combinant els aspectes tradicionals, tan arrelats, de representació parroquial amb les innovacions que aprofundeixen el sentit democràtic de les institucions i les adeqüen als temps actuals.

D’aquesta forma la Constitució obliga a un canvi legislatiu i anuncia una llei qualificada per al règim electoral i per als referèndums. Aquesta llei qualificada, és a dir, aprovada per una majoria superior a l’ordinària, és la que ara es presenta. Es compleix, així la disposició transitòria primera de la Constitució i se substitueix i es deroga la Llei Electoral, adoptada pel Consell General de les Valls l’any 1987.

La creació de dos tipus de circumscripcions electorals, unes de parroquials i una altra nacional, ha comportat modificacions sensibles en el sistema electoral, combinant criteris de representació majoritaris i criteris proporcionals. Ha estat voluntat del legislador que aquesta combinació possibilités alhora l’adequada fidelitat a la voluntat de l’elector i l’estabilitat de les institucions, impedint la proliferació de fraccionaments partidistes excessius que fessin difícil l’existència d’unes majories de govern sòlides.

Aquesta voluntat política s’ha acompanyat de les millores tècniques que, com la revisió semestral del cens electoral o la regulació del procediment contenciós, garanteixen millor el dret a votar dels ciutadans. La regulació d’unes incompatibilitats ben definides contribueix també a l’equilibri entre les institucions i la societat.

Pel que respecta al referèndum, s’ha distingit entre el de reforma constitucional i el consultiu, diferenciant la proclamació dels resultats dels seus efectes. Les eleccions comunals han estat també objecte d’una nova regulació.

El Consell General, que ha portat a terme la tasca de redacció de la Constitució, entén que amb l’aprovació de la Llei Qualificada del Règim Electoral i del Referèndum no ha fet res més que avançar un altre pas en el mandat constitucional que li donaren els ciutadans.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.