Carregant...
 

Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell general en la seva sessió del dia 4 de novembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil

Exposició de motius

L’objecte d’aquesta Llei és la creació i la regulació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbils, d’acord amb el mandat legal establert a la disposició final tercera de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils, com a entitat corporativa de dret públic que agrupa totes les companyies i delegacions autoritzades per operar al Principat en la branca d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil d’automòbil, als efectes d’adhesió, mitjançant un desenvolupament cronològic, a les convencions internacionals en matèria de responsabilitat civil d’automòbil. L’Oficina Andorrana assumeix, per compte i nom de les entitats membres, les obligacions que dimanen dels acords i les convencions internacionals a les quals s’adhereixi.

S’ha estimat que calia regular mitjançant el text articulat de la Llei la filiació obligatòria de totes les companyies i delegacions d’assegurances establertes a Andorra i degudament autoritzades per operar en el territori del Principat en la branca d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil d’automòbil; el reconeixement de l’Oficina com l’única legitimada al Principat per emetre i lliurar el Certificat Internacional d’Assegurança o Carta Verda; i l’atribució a l’Oficina per tramitar els sinistres causats en territori andorrà per assegurats estrangers portadors d’un Certificat Internacional d’Assegurança lliurat per una oficina nacional que tingui un acord amb l’Oficina d’Andorra; la previsió de garanties, en forma de fiances bancàries, seguint el sistema establert en la Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurances al Principat, amb la finalitat d’assegurar el compliment de les obligacions de les companyies i delegacions, i, l’estatut orgànic de l’entitat.

Capítol primer. Denominació i funcions

Article 1

Amb la denominació d“Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil” (Bureau Andorra), es constitueix una corporació de dret públic que agrupa les companyies i delegacions d’assegurances que operen al Principat d’Andorra en la branca d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil d’automòbil, dins el marc de les Convencions signades entre oficines nacionals.
Article 2

L’Oficina Andorrana assumeix, per compte i nom de totes les companyies i delegacions membres, les obligacions dimanants dels acords i/o de les convencions que signi amb el “Consell de Bureaux” i/o amb altres oficines nacionals adherides al “Consell de Bureaux”.
Article 3

L’Oficina Andorrana assumeix, per compte de totes les companyies i delegacions que en són membres, les obligacions dimanants dels acords i/o de les convencions esmentades a l’article anterior.
Article 4

L’Oficina Andorrana és l’única legitimada al Principat d’Andorra per emetre i per lliurar al Principat el “Certificat Internacional d’Assegurança” o carta verda per a tots els vehicles matriculats a Andorra.
Article 5 Image

En la tramitació de sinistres causats en territori andorrà per assegurats estrangers portadors d’un ”Certificat Internacional d’Assegurança", lliurat per una oficina nacional amb la qual l’Oficina Andorrana tingui signat un acord o una convenció, l’Oficina Andorrana pot actuar directament o establir convenis de delegació per a la gestió de sinistres amb companyies andorranes i amb delegacions de companyies estrangeres d’assegurances legalment autoritzades i de provada capacitat en la tramitació dels sinistres d’automòbils.

Mostra redacció anterior, vigent del 29/11/1993 al 28/07/1998
Article 5

En la tramitació de sinistres causats en territori andorrà per assegurats estrangers portadors d’un “Certificat Internacional d’Assegurança”, lliurat per una oficina nacional amb la qual l’Oficina Andorrana tingui signat un acord o una convenció, l’Oficina Andorrana pot actuar directament o establir convenis de delegació per a la gestió de sinistres amb companyies andorranes d’assegurança de provada capacitat en la tramitació dels sinistres d’automòbils.

Modificat per l’article únic de la Llei de modificació de la Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil, del 30 de juny del 1998.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.