Carregant...
 

Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 5 d’abril de 1994 ha aprovat la següent:

Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles

Exposició de motius

La promulgació del text constitucional requereix i aconsella l’adequació de la legislació tributària al nou marc definit als articles 37 i 61.4. Per tant, s’ha considerat obligat modificar per una via independent de la llei de pressupostos generals, la normativa preconstitucional existent relativa a la taxa sobre la tinença de vehicles.

En aquest sentit, el Consell General aprova el nou text legal tributari que regula la taxa sobre la tinença de vehicles.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Naturalesa jurídica i fet imposable

1. La taxa sobre la tinença de vehicles grava la titularitat de vehicles i té caràcter obligatori per a tot el Principat.
LesLleis.com

2. Constitueix el fet imposable la titularitat del vehicle donat d’alta en el registre de vehicles qualsevol que sigui la seva classe i categoria.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.