Carregant...
 

Llei de guarderies infantils (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 de maig de 1995 ha aprovat la següent:

Llei de guarderies infantils

Exposició de motius

Les guarderies infantils són centres destinats a tenir cura dels infants durant espais de temps determinats, o durant tot l’horari escolar, sota la responsabilitat de persones qualificades.

Aquests centres apareixen com un lloc on els pares troben, per una part, recursos per a la millor incorporació social dels seus fills i, per l’altra, elements que els ajuden en la seva tasca educativa. No són una substitució de la família sinó un complement educatiu. La seva funció és primordialment educativa, en el sentit més ampli de la paraula.

Al Principat d’Andorra, tant des de la iniciativa pública com des de la privada, han sorgit les guarderies infantils sense que existeixi cap disposició que en reguli el funcionament.

Al llarg d’aquests darrers anys, nombrosos treballs d’investigació duts a terme més enllà de les nostres fronteres, indiquen que la qualitat de les guarderies té una incidència directa i important sobre la salut física i emocional de l’infant, i sobre el seu desenvolupament social. Un bon nivell dels programes sanitaris, educatius i socials d’aquest centres afavoreix un millor desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual de l’infant i facilita, posteriorment, d’acord amb les percepcions dels educadors, una millor integració i adaptació a l’escola maternal i de primera ensenyança.

S’ha de remarcar, també, la important funció social que realitzen aquests centres ja que proporcionen un gran suport en les tasques familiars d’educació i formació, que arriben a suplir en algunes ocasions.

Així, és dins aquest marc que esdevé necessari i urgent l’establiment d’una normativa eficaç que reguli l’atenció assistencial i educativa dels centres que acullen aquests infants.
Article 1

1. Queden subjectes a les disposicions de la present Llei:
LesLleis.com

Tots els centres, serveis i establiments, públics o privats, sigui quina sigui llur denominació actual, que de forma contínua tinguin cura d’infants menors de sis anys per contribuir a llur atenció assistencial i educativa. D’ara endavant tindran la denominació de guarderies infantils.

Malgrat allò establert en el punt anterior, l’Administració pública podrà autoritzar els centres, serveis i establiments citats a tenir cura d’infants majors de sis anys en horari i període extraescolar.

2. Queden exclosos d’aquesta Llei:

a) Els serveis adscrits als centres, públics o privats, que hagin estat autoritzats i inscrits específicament com a centres d’ensenyament i els que d’ara endavant ho siguin, que es regiran per les disposicions legals en matèria d’educació.
b) Els centres públics o privats dins el quadre d’un programa d’esbarjo, que es regiran per la seva pròpia normativa.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.