Carregant...
 

Llei qualificada del matrimoni (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny de 1995 ha aprovat la següent:

Llei qualificada del matrimoni

Índex general
Exposició de motius
Primera part: El matrimoni
Títol I: Disposicions generals comunes a tots els règims jurídics del matrimoni
Cap. 1: Principis derivats de la Constitució
Cap. 2: Àmbit d’aplicació d’aquesta Llei i recepció d’altres drets
Cap. 3: La promesa de matrimoni
Cap. 4: Drets i deures dels cònjuges
Cap. 5: Formes de celebració del matrimoni
Títol II: El matrimoni civil
Cap. 1: Règim jurídic i precisions conceptuals
Cap. 2: Els requisits del matrimoni civil
Cap. 3: L’expedient previ a la celebració del matrimoni civil
Cap. 4: El consentiment
Cap. 5: La forma de celebració del matrimoni civil
Cap. 6: La nul.litat del matrimoni civil
Cap. 7: La separació matrimonial
Cap. 8: La dissolució del matrimoni civil
Títol III: El matrimoni canònic
Segona part: Normes processals en les causes matrimonials
Títol IV: Disposicions generals comunes a tots els règims jurídics de matrimoni
Cap. 1: Jurisdicció competent
Cap. 2: Les mesures provisionals per demanda de nul.litat, de separació o de divorci
Cap. 3: Efectes de la declaració de nul.litat del matrimoni, de separació i de divorci
Títol V: Normes processals en les causes matrimonials davant la jurisdicció civil
Cap. 1: Les causes de nul.litat del matrimoni i de divorci
Cap. 2: Requisits per a la separació dels cònjuges
Cap. 3: Les mesures provisionals per a la separació dels cònjuges
Disposicions transitòries
Disposició final

Exposició de motius

La present Llei qualificada del matrimoni té com a objectiu principal regular aquesta institució fonamental de la societat segons les exigències de la Constitució.

Consegüentment, aquesta Llei conté, al costat d’unes disposicions generals que s’imposen a totes les formes de celebració del matrimoni, les disposicions particulars que regulen el matrimoni civil i el canònic, pels quals cada ciutadà pot optar lliurement.

Aquesta possibilitat d’opció, juntament amb altres, com és ara la separació dels cònjuges per mutu acord, i el divorci previstos per aquesta Llei, la insereixen també en el corrent de major protagonisme de la voluntat dels contraents, en aquestes matèries, que s’observa en els ordenaments jurídics actuals, salvaguardant en tot cas el principi de la protecció de la família com a obligació de la societat i de l’Estat, proclamat per la Constitució.
LesLleis.com

El principi d’igualtat entre l’home i la dona davant del matrimoni, durant el matrimoni i en les vicissituds posteriors, acollit ja en el dret del Principat d’Andorra abans de la Constitució i enfortit per aquesta, té en aquesta Llei el seu reflex adequat en l’equiparació plena dels contraents tant pel que fa a les condicions per poder contreure matrimoni, com als drets i els deures dels cònjuges i com a la determinació dels efectes de la nul.litat, del divorci o de la separació matrimonial.

Aquesta regulació del matrimoni respon al desplegament constitucional i recull el pensament, les aspiracions i les necessitats d’un ampli sector de la societat andorrana.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.