Carregant...
 

Decret legislatiu de 28 de març del 2007, de publicació del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, amb les seves modificacions successives


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació a favor del Govern establerta a l’article 11 de la Llei 15/2006, del 27 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, perquè en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei, publiqui al Butlleti Oficial del Principat d’Andorra el text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, incloent-hi totes les modificacions realitzades fins al moment.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 28 de març del 2007, ha aprovat el següent

Decret
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, incloent-hi totes les modificacions realitzades fins avui.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.