Carregant...
 

Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a que es refereix l’article 64.2 de la Constitució i de modificació de l’article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 de desembre de 1995 ha aprovat la següent:

Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a que es refereix l’article 64.2 de la Constitució i de modificació de l’article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional

Exposició de motius

L’article 59 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 3 de setembre del 1993 estableix que poden ésser objecte de control previ de constitucionalitat pel Tribunal Constitucional els tractats internacionals contemplats a l’article 64 de la Constitució, entre els que s’inclouen els acords conclosos pel Govern a què es refereix l’apartat segon de l’esmentat precepte constitucional.

Malgrat això, la Llei qualificada del Tribunal Constitucional només regula detalladament el procediment de control de constitucionalitat dels tractats internacionals sense concretar el dels acords internacionals ja que, segons es declara expressament en la seva exposició de motius, a d’ésser una llei distinta la que ha de regular aquesta matèria.

Aquest és, precisament, l’objecte d’aquesta llei, que es dicta per tal de fer possible que el Tribunal Constitucional pugui exercir la seva funció de control previ de constitucionalitat també sobre els acords internacionals que el Govern pugui concloure en exercici de les seves competències.

Finalment, seria convenient donar una nova redacció a l’article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, per tal d’incloure una referència específica als acords i de precisar que el control del Tribunal Constitucional s’estén també a constatar el compliment del procediment de negociació dels tractats previstos a l’article 66 de la Constitució.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.